809 четения

Музейните богатства на Полски Тръмбеш: Отдел „Възраждане, Нова и най-нова история” пази паметта на поколенията от пет века

ИСТОРИЧЕСКИЯТ МУЗЕЙ В ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ОТВОРИ ВРАТИ НА 7 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ДНЕС ТОЙ СЪДЪРЖА ОКОЛО 2500 ДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ. Има седем експозиционни отдела. В поредни броеве на в. „Полски Тръмбеш” започнахме да представяме находките по отдели. Поредицата стартира с отдел „Археология”. Сега представяме следващия отдел за Българския ренесанс, който обхваща пет века.

В отдел “Възраждане, Нова и най-нова история“ са включени експонати от периода XV – XX в. Падането на България под османско владичество в края на XIV в. прекъсва и връща назад естественото историческо развитие. Най-ранните сведения за селищата от Полскотръмбешкия край датират от средата на XV в., когато са регистрирани чисто българските селища Иванча, Мекиш, Полски Сеновец, Полски Тръмбеш, Раданово, съществували вероятно още през Средновековието. В резултат на настаняването на компактни турски маси в Северна България се създават и чисто турските селища Каранци, Куцина, Масларево, Тенча.

В средата на XVIII в. населението в общината значително се увеличава. Постоянният приток на преселници, главно от Балкана, увеличава броя на българското население. Въпреки изключителните условия, при които са поставени българите вследствие на масовата колонизация, те успяват да преодолеят демографската криза, да запазят традиционния си бит и духовна култура и да оцелеят като народ.

По време на Освободителната война започва изселване на мюсюлманското население. Посрещнали с радост свободата, хората от този край веднага се включват в изграждането и построяването на селските пътища, мостове, водоизточници, черкви и училища. В една или друга степен в Полскотръмбешкия край намират проявление основните демографски процеси, развили се на територията на България за периода XV – XIX век.

Всички тези процеси са онагледени с веществени материали в експозиционната зала на Историческия музей. Показана е административна карта с населените места на територията на община Полски Тръмбеш, с наименованията им, както и църквите и техните патронни наименования и училищата с годината на създаването на всяко от тях. Също така е съставена таблица с данни за сравнителния брой на домакинствата от християни и мюсюлмани във всяко населено място. Показни са още старопечатни книги и църковна литература от разглеждания период.

Руско-турската освободителна война от 1877 – 1878 г. е логичен завършек на многовековната борба на нашия народ за политическо освобождение. Населението от Полскотръмбешкия край посреща възторжено освободителите и се включва в помощ на Руската армия като доброволци в Българското опълчение или чрез снабдяването им с храна и продоволствие. Опълченците от тукашния край се сражават рамо до рамо с руските войници. Музеят съхранява имената на опълченците от Полскотръмбешкия край, участвали в сраженията от войната, както и снимки на няколко от тях. В експозицията се съхраняват пушка „Кринка”, офицерски кортик, войнишка сабя “Златоуст“, руски медали.

След Освобождението Полски Тръмбеш се нарежда сред малките селища на Великотърновския регион. От 1890 г. е общински център, включващ четири села. Обявен е за град през 1964 г. Музейни предмети, илюстриращи административното управление, са знаме на община Полски Тръмбеш, набор от общински печати; пишеща машина; сборник с общински закони; мастилница; попивателна и др. На табла са показани снимки на сградата на първата общинска администрация и училище в Полски Тръмбеш; новата административна сграда; центърът на Полски Тръмбеш от 80-те години на ХХ век; гербът на общината и др. Също така списък с кметове на Полски Тръмбеш от Освобождението до наши дни.

Широко място е отделено и се отдава признателност на почетните граждани на Полски Тръмбеш, от които всеки в своята област на професионална кариера са допринесли за разпространението на доброто име на Полски Тръмбеш в страната и чужбина. Показани са лични вещи на чл.-кор. проф. д.м.н. Йордан Йорданов, Рачо Илиев, Веселин Маринов и Христо Бойчев.

Важен период в историческото развитие на Полскотръмбешкия край е участието на населението във войните за национално обединение 1885 г.; 1912 – 1913 г.; 1915 – 1918 г.; 1944 – 1945 г. Музеят съхранява спомените на потомци на загинали в името на националния идеал за обединение на родината.

Музейни предмети, отразяващи участието на населението от Полскотръмбешката община във войните за национално обединение: карабина „Манлихер”, обр. 1895 г.; манерка; възпоменателен медал за Балканските войни 1912 – 1913 г.; картина „Кавалеристи“ и „Скица на военна композиция” на художника Борис Денев от 1916 г.; войнишки знаци; медал „Отечествената война 1944 – 1945 г.”; юбилейни медали за участие във Втората световна война.

От Освобождението до края на Втората световна война в общината преобладава екстензивното земеделие. Отглеждат се предимно зърнени и сравнително по-малко технически, зеленчукови култури и трайни насаждения. Животновъдството е по-слабо развито, но има съществено значение за формиране дохода на дребните и средни земеделски стопани.

Селското стопанство в Полскотръмбешкия край се развива на базата на плодородните земи в региона, позволяващи добива на силни реколти от зърнени, зеленчукови и овощни култури, наличието на достатъчно на брой работна ръка в дребните и средни земеделски стопанства, както и на навлизащата през 20-те и 30-те години на XX век специализирана техника. Показани са снимки от различни дейности, като оран, вършитба, първите трактори в Полски Тръмбеш; механизирано селско стопанство в община Полски Тръмбеш; изложение от селскостопански събори във Велико Търново и др.

Във витрина са експонирани образци от характерните за Полскотръмбешката община култури и задгранични паспорти на градинари от Полски Тръмбеш.

В периода между войните Полски Тръмбеш се оформя като център на развито банково дело. Изграждат се много акционерни, търговски дружества и кооперативни сдружения. Те дават отражение върху неговия икономически и културен облик. Полски Тръмбеш се превръща в търговско средище с развита икономическа структура. За това свидетелстват запазените до днес фотоси, удостоверяващи развитието на банковото дело, кредитното дело и търговията от основаването на първата банка в Полски Тръмбеш през 1914 г. до създаването на кредитни кооперации като тези в с. Полски Сеновец и с. Стефан Стамболово, занаятчийска кооперация в Полски Тръмбеш.

Развитието на търговията се свързва тясно със занаятчийското производство, като голяма част от търговците в Полски Тръмбеш са едновременно и производители на продаваните стоки. За увеличаването на стокооборота, търговията и услугите способства и строителството на железопътната линия Горна Оряховица – Русе и откриването на гара Полски Тръмбеш през 1901 г. След откриването й значително се увеличава броят на заселниците в Полски Тръмбеш.

Построената през 1895 – 1901 г. железопътна линия Горна Оряховица – Русе допринася за икономическия растеж на Полски Тръмбеш и околните селища. Наред с функционирането на редица занаяти започва развитието на местната индустрия.

Важно значение имат и развитието на местната индустрия и занаятите. В Полски Тръмбеш са се обособили предприятия от хранително-вкусовата промишленост като мелницата на Кънчо и Фроска Крушеви, които притежавали и маслобойна, консервната фабрика „Фаплод“, която впоследствие под името “Мизия“ става едно от водещите предприятия в Полски Тръмбеш през периода 1944 – 1989 г. Отворен е и завод за мергелна вата; обущарска работилница и др. Създава се машиностроителен завод “Първи май“, единствен по рода си и специализиран в производство на селскостопански машини.

Всичко това е онагледено с богат снимков материал, майсторски свидетелства, разрешителни за упражняване на различни видове занаяти, медали за трудово отличие на жители от Полски Тръмбеш и региона и запазени предмети за готова продукция от заводите – шишета, етикети и т.н.

В експозицията е засегната темата за просветното дело като важна част от историческото развитие на района. След Освобождението училищата във всички селища на общината възобновяват своята дейност. До 1914 г. обучението в Полски Тръмбеш се осъществява в частни помещения. През 1915 – 1923 г. се изгражда училищна сграда, в която се открива непълна гимназия, по-късно получила статут на пълна гимназия, в чиято сграда в наши дни се помещава Историческият музей. Представени са самостоятелно предмети, свързани с развитието на просветното дело, като плочка за писане с калем и гъба, дивит и перо, взаимоучителни таблици, възрожденски учебници и албум с първите учители в Полски Тръмбеш.

В експозицията е отдадено и нужното внимание на създаването на културно-просветни, спортни, туристически дружества с цел задоволяване на потребностите на населението от поддържане на духовните ценности, както и физическото укрепване и здравната култура и дееспособност. Изложени са фотографии, показващи участници в Есперантско дружество, Въздържателно дружество, Колоездачно дружество, футболни и баскетболни отбори. Гордост за Полски Тръмбеш са Цоньо Ангелов – републикански шампион на шосе и писта, и Тодор Марков – републикански шампион и балкански вицешампион по борба. Ловно-рибарско дружество „Сокол“ също заема важно място в експозицията с оригинални документи от създаването на дружеството през 1920 г.

Откритите читалища след Руско-турската освободителна война в селищата на общината стават център на цялостния културно-просветен живот. Те съхраняват и създават условия за битуването на местните традиции и обичаи. Читалищната дейност е представена от изградените във всяко населено място читалищни библиотеки, певчески и танцови състави за народна музика, театрални трупи, издирването, опазването и популяризирането на културно-историческото наследство. Показан е богат снимков материал от разнородни читалищни дейности: фолклорни формации; акордеонен състав; естраден оркестър; театрален състав; читалищни самодейци; читалищни библиотеки и др., снимки на читалищни сгради, първите печати на НЧ “Отец Паисий“, наградни и др.

Ежегодно в с. Обединение се провежда конкурс “Авлига пее“ с песните на известната народна певица Мита Стойчева. Музеят съхранява нейна грамофонна плоча.

Целият исторически период, представен в експозиция „Възраждане, Нова и най-нова история“, е богато илюстриран с веществен и документален материал. Разгледаните теми обхващат възможно най-много страни от живота в тукашния край и позволяват на зрителя да оформи сравнително пълен разказ за историческото развитие на Полскотръмбешкия край от Възраждането до наши дни.

Деяна ХРИСТОВА, уредник в Исторически музей – Полски Тръмбеш

Сн. авторката

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *