Предстои официална церемония „Първа копка“, с която ще започне извършването на строително монтажни работи по Проект BG16RFOP001-1.027-0008-C01 „По-добра паркова среда в град Горна Оряховица“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-202

Община Горна Оряховица организира официална церемония „Първа копка“, с която ще започне извършването на строително монтажни работи по Проект: „По-добра паркова среда в град Горна Оряховица“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., договор № BG16RFOP001-1.027-0008-C01.  Церемонията ще се състои на 21.12.2020 г. от 11.00 часа на мястото на обекта – парк „Градска градина“ гр. Горна Оряховица.

Проект „По-добра паркова среда в град Горна Оряховица” е финансиран по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“  по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Административният договор за изпълнение на проекта е сключен на 09.07.2020 г.между Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020  и Община Горна Оряховица, в качеството й на Бенефициент.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.