45 четения

Бизнесът: Пенсионните фондове нямат алтернатива

За осигуряване на прилични доходи след пенсиониране, пише в позиция на БСК

Дейността на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване нямат алтернатива за осигуряване на прилични доходи след пенсиониране. Това се казва в позиция на Българска стопанска камара по предложените промени в Кодекса за социално осигуряване, касаещи изплащането на вторите пенсии.

В позицията пише още: „Считаме, че ролята на капиталовите стълбове – вторият задължителен и третият доброволен, ще нараства във времето, защото демографската картина и тенденциите на пазара на труда налагат да се търсят нови решения за осигуряване на прилични доходи след пенсиониране.

По тези причини БСК подкрепя по принцип предложения Законопроект за промени в Кодекса за социално осигуряване, с който се регламентира фазата на изплащане от допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

Мотивите за това са следните:

1. Направените предложения са направени в съответствие с основните принципи, на  които  е изградена системата за допълнително пенсионно осигуряване – гарантиране и защита на правата на осигурените лица, право на избор на варианти за пенсиониране, осведоменост при вземане на решения и т.н.

2. Предложеният проект е продукт на повече от 2 години работа на социалните партньори и в него са отразени както предложенията, така и взаимният компромис по дискутираните проблеми от дейността при изплащане на пенсии от универсалните и професионални фондове.

 

istock
3. Подкрепяме предложението през 2025 г. да се направи анализ на практиката по формирането и изплащането на пенсиите и се внесат необходимите промени в законовата рамка.

Към направените разумни предложения, които имат за цел защита на интересите на осигурените лица, могат да се отнесат също:

1. С проекта се въвеждат допълнителни, по-високи изисквания към пенсионноосигурителните дружества по отношение на тяхната финансова стабилност:
•             по-висок размер на минималния капитал, поддържане на граница на платежоспособност;
•             формиране и поддържане на резервни фондове;
•             стриктни изисквания към начина на инвестиране на  средствата от фондовете;
•             създава се разпоредба за консервативно инвестиране на активите на фонда за изплащане на пожизнени пенсии.

2. Гарантирана е възможността за избор от бъдещите пенсионери на вариант при настъпване на правото за отпускане на допълнителна пожизнена и срочна пенсия, както и еднократно изплащане, в зависимост от натрупванията по тяхната партида.

 

istock
3. Въвеждането на условието за минимален размер на получаваната пенсия от УПФ, в зависимост от размера на минималния размер на пенсията от ДОО, утвърждава системния характер на надграждането на пенсиите от първия и втория стълб на пенсионната система.

4. Създават се резервни фондове за гарантиране размера на изплащаната пенсия, с които се създава стабилност при осигуряване на необходимия финансов ресурс за изплащането на пенсиите.

5. Гарантира се, че  средствата, на основата на които ще се определи и изплаща пожизнената и срочната пенсия, не могат да са по-малко от сумата на брутния размер на преведените от Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт осигурителни вноски за съответното лице в пенсионните фондове.

6. Въвежда се практиката поне веднъж годишно да се актуализира допълнителната пожизнена пенсия за старост и на разсроченото плащане, като гарантираните им размери не се променят.

 

istock
7. Създава се възможност на бъдещите пенсионери да направят информиран избор за по-точна преценка относно размера на бъдещите си пенсии, в зависимост от натрупаните средства по индивидуалните им партиди в период, максимално близък до пенсионирането. На тази основа те могат да преценят как и откъде (НОИ / УПФ) да получат пенсията си! Създадена е възможност да се прехвърлят и в друг УПФ.

8. Уредени са правата на наследниците при смърт на пенсионер на универсален или професионален фонд.
Посочените и други мотиви ни дават основание да подкрепим предложения проект.“

Източник: паритени.бг

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *