Община Павликени с бюджет от 30 545 219 лв. за 2021 г. 22,8 млн. бе миналогодишният

Планираният бюджет на Община Павликени за 2021 г. е в размер на 30 545 219 лв. Данните за финансовия план бяха представени по време на обществено обсъждане. „Проектът за бюджет е балансиран при осъществен анализ на приходите за 2021 г. и разчет на разходите, съгласно приоритетите, заложени в Програмата за управление и Плана за интегрирано развитие на Община Павликени“, каза в словото си кметът инж. Емануил Манолов. „Считам, че проектът на „Бюджет 2021” е реално изпълними и с обединените усилия на общинския съвет, администрацията и гражданите на общината успешно ще реализираме планираните цели“, допълни още градоначалникът.

81 потребители на социалната услуга „Асистентска грижа“ ще получат подкрепа с лични асистенти. Разчетът на стандарта е един асистент да обслужва средно трима потребители при 8-часов работен ден. Предвидени са средства за разкриване на нова дейност – „Приюти за безстопанствени животни“. Очакванията са в края на 2021 г. общинският приют да влезе в експлоатация. Предвидените средства са за ІV-то тримесечие на годината и обезпечават първоначални разходи за заплати и осигурителни вноски на персонала и издръжка на дейността. Помощите за погребения на самотноживеещи и изоставени хора се увеличават от 200 на 300лв. УВЕЛИЧАВАТ СЕ СУБСИДИИТЕ ОТ СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ. ПРЕЗ 2021 Г. СРЕДСТВАТА СА В РАЗМЕР НА 178 000 ЛВ.

Запазват се общинските програми „Ин витро“, Местни и Граждански инициативи. И през настоящата година са предвидени 10 000 лева за подпомагане на семействата за новородени деца. Предстои приемането на нови правила за разпределянето на средствата. Запазват се размерите на всички местни данъци и такси, включително на такса за битови отпадъци, на нивото от 2020 г. В бюджета за 2021 г. е предвидено дофинансиране на разходите за работните заплати и осигурителните вноски на кметовете на кметства и кметските наместници с 19 000 лв. При съставянето на разходната част за кметствата и кметските наместничества е спазено изискването за осигуряване на минимум 30 % от постъпилите приходи от продажбата на общински нефинансови активи и разпореждането с друго общинско имущество да се предоставят за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура и за изпълнение на дейностите от местно значение във всяко населено място. Капиталовата програма за 2021 г. е в размер на 16 974 004 лв. И през следващата година общината ще работи активно за разработване на проектни предложения, с които да кандидатства за безвъзмездно финансиране по програми на Европейските фондове и друго външно финансиране.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.