Темида

Районният съд във В. Търново се отчете онлайн, 1000 дела по-малко заради пандемията

За пръв път Районният съд във Велико Търново направи своя годишен отчет в онлайн формат. Чрез видеоконферентна връзка гости на събранието бяха председателите на другите съдилища в областния град, ръководители на прокуратурата и на адвокатската гилдия. Събранието бе открито от председателя на съда Младен Димитров, който представи основните данни от годишния доклад. Той отчете, че през 2020 г. съдиите при ВТРС са разгледали общо 5829 дела, от които 3644 граждански и 2185 наказателни. За сравнение с предходни  години се отчита спад в броя на образуваните дела с близо 1000.

„Това се дължи най-вече на особената епидемична ситуация в страната и на времето на извънредно положение, което продължи доста дълго“, подчерта съдия Димитров. От всички разгледани 5829 дела 5169 са новообразувани, а 660 са останали несвършени от предходната 2019 година. В тримесечния срок са приключени общо 4554 дела, което представлява 90% от всички свършени дела.

През отчетната година осъдените лица са 320, от които за престъпления от общ характер – 280. Най-голям дял заемат общоопасните престъпления, по които са съдени 166 лица, от които 153 са осъдени и един е оправдан. Председателят на съда подчерта, че от 483 върнати дела 359 са потвърдени, което представлява 74%, 92 са отменени – 19%, а 32 са изменени, което представлява 7%. „Съотношението между потвърдени и отменени актове сочи за високо ниво на качество на правораздавателната дейност на магистратите“, допълни той.

През отчетната 2020 година от Бюро съдимост при Районен съд – Велико Търново, са издадени общо 8270 броя свидетелства за съдимост и справки за съдимост, от които 5316 броя свидетелства и 2954 броя справки за съдимост. В държавното съдебно изпълнение към Районен съд – Велико Търново, са образувани 383 изпълнителни дела. През годината са събрани общо 179 614 лв., като най-голям е делът на събраните суми в полза на държавата – 77 049 лв., от които в полза на органите на съдебната власт – 66 585 лв., и частни държавни вземания – 10 464 лв.

След кратка дискусия, провела се след представянето на доклада, гостите се обединиха около мнението, че изминалата 2020 година е преминала под знака на предизвикателствата, свързани основно с предоставянето на ефективно правораздаване и достъп до правосъдие на всички граждани по време на извънредната обстановка. Като основен проблем, откроил се през годината, те посочиха кадровата обезпеченост на съдилищата и натовареността на съдиите.

„Благодаря за усилията не само на колегите магистрати, но и на всички съдебни служители, които през тази нелека година успяха да спомогнат за създаването на едни по-спокойни работни условия, за да успеем да си свършим преди всичко качествено работата“, посочи в края на общото събрание съдия Димитров.

Н. ГЕОРГИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *