Наталия Сотирова: „Образованието е фундамент, върху който се надгражда всичко останало в обществото”

Кандидатът от листата на „БСП за България” с 3 висши образования вече 35 години дарява знания на бъдещите поколения

 

Преди повече от 2500 години китайският философ Конфуций е казал: „Ако мислиш за 1 година напред, посей ориз, ако мислиш за 10 години напред, засади дърво, а ако мислиш за 100 години напред – образовай населението!“.

Започнах работа като учител през далечната 1984 година. Преминала съм през трите етапа в средното образование – начален, прогимназиален и гимназиален. В продължение на 10 години бях и заместник-директор по учебната дейност. Участвах и в два конкурса за директор на образователна институция през 2016 и 2018 г. Така се срещнах с изключително порочните практики при провеждането на тези конкурси – нарушаване на законови и подзаконови актове, неспазване на регламента за провеждане на конкурса и чисто политическите назначения на хора без нужната компетентност и управленски умения.

В момента работя като старши учител в СУ „Вела Благоева“, Велико Търново. Водя група в целодневно обучение във втори клас и преподавам компютърно моделиране в четвърти клас. Имам щастието от есента на 2017 г. да съм част от колектив, ръководен от компетентен и интелигентен директор, притежаващ управленски качества на много високо ниво. За съжаление, такива директори са по-скоро изключение, а не правило.

Степента на образованост на населението на една държава е право пропорционална на успеха на съответната нация във всяка една сфера от обществения живот. И тук не става дума само за притежаване на съответен документ.

Това всъщност е и основната цел, залегнала в предизборната платформа на БСП – високо качество на образованието. На изхода на образователната система да имаме образовани, знаещи и можещи български граждани, обичащи родината, готови за ефективно участие в пазара на труда и в обществения живот.

За съжаление, по отношение грамотността нашата страна попада на 50-о място в света и е на последно място в Европейския съюз в ежегодното изследване на грамотността на деца на възраст 15 години в три области – четене, природни науки и математика. Тенденцията е низходяща от години. В същото време грамотното възрастно население в страната ни е над 90% според Статистическия институт към ЮНЕСКО. Това говори за високо ниво на образованието в България до 1990 година и непрекъснат спад в качеството на същото в XXI век.

Свидетели сме на недалновидна политика и абсолютно неаргументирани действия в сферата на образованието от години. Промяната на учебните планове и програми се извършваше хаотично или с цел да се удовлетворят исканията на определени кръгове. Законодателните промени не бяха съобразени с традициите в българското образование, а много от законовите и подзаконови нормативни актове бяха писани на коляно и в движение. Учебното съдържание в голяма степен не е съобразено с възрастовите и психологически особености на учениците и е поднесено в академичен стил, което го прави неразбираемо за тях и ги демотивира да учат. В последно време наблюдаваме и тенденциозна подмяна на българската култура и история в учебното съдържание, което грубо погазва традиционни национални ценности.

БСП има ясно становище по въпроса каква да е линията на държавната образователна политика, за да се преодолеят тези проблеми:

  • пресичане на подмяната на българската култура и история и засилване на възпитателната функция на училището и детската градина в дух на традиционни национални ценности;
  • пълен преглед на учебните програми и учебното съдържание и съобразяването му с възрастовите и психологически особености на децата и учениците;
  • един учебник по предмет за всеки клас.

В сферата на образованието продължава да е сериозен проблем отпадането от образователната система на много деца и ученици, които подлежат на задължително обучение. Годишно 13 – 14 хиляди деца напускат образователните институции в България. Голяма част от тези ученици ще останат необразовани и с минимални, да не казвам никакви, шансове да се реализират професионално. През последните години управляващите направиха някакви опити за връщане на отпадналите от образователната система, но всичко беше стихийно и без ясна визия как да се реши генерално този проблем.

БСП предлага три ясни мерки за окончателното решаване на проблема:

  • реално ангажиране на всички отговорни институции за максимално обхващане в образователните институции на всички, подлежащи на задължително образование;
  • създаване на единен електронен регистър, обвързан със системата на ГРАО, проследяващ образователния статус на всяко дете и ученик;
  • безплатни детски ясли и градини.

Друг много сериозен проблем в сферата на образованието са т. нар. делегирани бюджети. В Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО), влязъл в сила от 2016 г., е предвидено държавата да финансира не само държавните и общински образователни институции, но и частните такива. Мотивът е, че всяко дете независимо в каква образователна институция се обучава има право на съответната сума, предвидена от държавата за неговото обучение. В същото време, за да получи семейни добавки за дете, родителят трябва да отговаря на определени условия и не всяко българско дете има право на тях… Това е един парадокс, който само препраща към откровено лобистки текстове в ЗПУО, обслужващи частните образователни институции.

В предизборната платформа на БСП е предвидена преоценка на политиките на делегираните бюджети и бюджетно финансиране само за държавни и общински училища.

Делегираните бюджети освен това са и предпоставка за корупционни практики, в които участват директори на образователни институции, началници на РУО и директори на дирекциите, свързани с образованието, към съответните общини. Примерите за това са много – от извършване на ремонти и поддръжка в образователните институции до избор на безплатни учебници и обучение на педагогическите специалисти за повишаване на квалификацията. Разбира се, има директори, които отказват участие в подобни схеми, което обаче е предпоставка срещу тях да се наченат „наказателни акции“ под прикритието на проверки и инспекции от страна на МОН и РУО.

Въз основа на ЗПУО от 2016 година в образователните институции действат и т. нар. обществени съвети, които би следвало да се явяват нещо като орган за граждански контрол върху управлението на образователните институции. Тези обществени съвети са де факто гумен печат за подпечатване едноличните решения на директора, тъй като председателите им най-често са предложени именно от него.

Качеството на образование до голяма степен зависи от материалната база и средата на обучение. Съответно, не може да се каже, че всички деца и ученици в България имат равни възможности в процеса на образование.

Изравняване на материалните условия във всички училища и създаване на среда за обучение, отговаряща на съвременните стандарти, е задължително според БСП, за да се осигури равен старт и еднакви възможности за образование на всяко едно българско дете и ученик.

Има още много проблеми в образованието, свързани със средното професионално и висшето образование. Предложението на БСП за изработване на Национална карта „Образование – икономика“ цели решаването точно на тези проблеми. В последните години сериозно се говори за липсата на професионално подготвени средни специалисти в почти всички сфери на икономиката и наличието на много висшисти, които не могат да се реализират на пазара на труда със специалностите, които имат. БСП акцентира върху това, че изработването на картата трябва да стане с участието на държавата, общините и бизнеса на основа на стратегия за развитие на икономиката. Държавата планира кадрите, подготвяни от професионалното и висшето образование, съобразявайки специалностите и учебното съдържание така, че да отговарят дългосрочно на потребностите на икономиката и пазара на труда по региони. Бизнесът участва със свои прогнози (хоризонт – 5 – 10 г.) в определяне на необходимите кадри за обучение във висшите училища.

Започнах с една мисъл на Конфуций и искам да завърша с това, че през последните 12 години управляващите не само не мислеха за 100 години напред, а успяха да върнат образованието повече от 100 години назад и да обрекат на безпросветност и липса на професионална подготовка хиляди български деца и ученици. Предстои ни много тежък път, свързан със сериозни реформи и реорганизиране на образователната сфера, за да постигнем наистина високо качество на образование и на изхода на образователната система да имаме образовани, знаещи и можещи български граждани, обичащи родината, готови за ефективно участие в пазара на труда и в обществения живот.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.