Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

Предлагат прием на повече студенти догодина

Искат повече кадри в областта на инженерните и компютърните науки

Министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев предлага проект на решение на Министерския съвет /МС/ за утвърждаването на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации през учебната 2021/2022 година.

Проектът е публикуван от МОН за обществено обсъждане.

Броят на приеманите за обучение студенти и докторанти е посочен по висши училища, професионални направления, специалности от регулираните професии, образователно-квалификационни степени и форми на обучение.

С предложения проект на решение държавата ще субсидира обучението в 38 държавни висши училища /включително и военните/ на 39 941 студенти, от които 34 600 след средно образование.

„Предлагаме общия брой на приеманите студенти през учебната 2021/2022 година да бъде увеличен с 3,2 на сто /1256 места/ спрямо миналата учебна година. В израз на политиката ни за подготовка на повече кадри в областта на инженерните и компютърните науки нарастват местата за прием на студенти по 23 професионални направления“, пояснява министър Вълчев.

istock
Най-голям е процентът на увеличение на местата в сравнение с учебната 2020/2021 година в професионалните направления: Общо инженерство – с 37,2 на сто, Машинно инженерство – 27,6 на сто, Материали и материалознание – 20,0 на сто, Химични технологии – 19,0 на сто, Комуникационна и компютърна техника – 10,5 на сто и други.

И за тази учебна година се предлага да бъдат намалени местата в професионални направления от областта на социалните, стопанските и правните науки, както следва:

Администрация и управление – с 11,9 на сто, Икономика – с 6,3 на сто и други.

Съгласно изискванията на чл. 9, ал. 3 от Закона за висшето образование, в държавните висши училища се утвърждава прием на студенти срещу заплащане, като за учебната 2020/2021 година са предвидени 15 422 студенти, от които след средно образование са 9093.

istock
Министерството на образованието и науката предлага за учебната 2021/2022 година да бъдат приети 2250 докторанти в държавните висшите училища, от които 1631 в редовна и 619 в задочна форма на обучение, и 312 в научните организации, от които 180 в БАН и 53 в Селскостопанската академия.

Съгласно постановление 103 на МС местата за обучение на наши сънародници от чужбина в държавни висши училища за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ е 2000 и 40 за образователната и научна степен „доктор“.

По реда на постановление 228 на МС /от 1997 г./ българската държава ще осигури 150 места за обучение на граждани на Република Северна Македония. Предложеният прием на студенти и докторанти, съгласно цитираните актове на Министерския съвет, е съобразен с предложенията на организации на българските общности в чужбина и българските дипломатически представителства, както и с предложенията на висшите училища.

 

istock
Средно приравненият брой учащи се за държавните висши училища /без държавните висши военни училища/ в първи курс на обучение за учебната 2021/2022 година, за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението, е 40 602, като действителният брой студенти в редовна форма на обучение е 35 148, съответно студенти в задочна форма на обучение – 5134, докторанти в редовна форма на обучение – 1665, и докторанти в задочна форма на обучение – 603.

Индикативният размер на необходимите средства за издръжка на обучението на студентите и докторантите за първи курс на обучение през учебната 2021/2022 година в размер на 122,6 млн. лв. ще бъдат в рамките на утвърдения разходен таван на бюджетните взаимоотношения на държавния бюджет за държавните висши училища за 2022 г. /в размер на 565 099,2 млн. лв./.

Предвижда се 20% от средствата за обучение да бъдат предоставени за студенти по специалността от регулираните професии „Медицина“ от списъка по чл. 2 от Наредбата за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател, приета с постановление 12 на МС от 20 януари 2021 г.

Проектът на решение е изготвен съобразно целите, заложени в Стратегията за развитие на висшето образование в България за периода 2021-2030 г. и на методиката за финансиране на висшите училища, насочена към резултатите от обучението и потребностите на пазара на труда. С предложения акт се осигурява устойчивост на провежданата от МОН политика за повишаване на качеството на висшето образование и постигане на съответствие с динамиката на трудовия пазар, се посочва в проекта.

Източник: паритени.бг

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *