Инж. Елена Григорова: „Без граждански контрол няма чиста околна среда“

Инж. Елена Григорова е с преференциален номер 108 сред кандидатите за народни представители на „БСП за България” във Великотърновска област. Тя е родена през 1955 г. в Горна Оряховица. Завършила е технология на водата във Висшия химико-технологичен институт в Бургас. Дългогодишен директор на РИОСВ във Велико Търново. Бивш зам.-кмет на община Лясковец. В момента е пенсионер. Общински съветник от БСП в Горна Оряховица.

– Кои са най-големите екологични проблеми на Великотърновска област? Имат ли те решение?

– Качеството на атмосферния въздух е на първо място като проблем. Градовете Горна Оряховица и Велико Търново са един от най-замърсените в България. Приетите програми за подобряване качеството на атмосферния въздух съдържат мерки, които не се изпълняват и не са достатъчно ефективни, а резултатите от изпълнението им не се контролират. Отговорните лица по тези програми са кметовете на населените места, а контролираща изпълнението на мерките е РИОСВ. Решението е в стриктното прилагане на мерките в програмите, прозрачен контрол и оценка на тяхната ефективност.

Относно водите в област Велико Търново все още има населени места, в които не са изградени канализационни системи и съоръжения за пречистване на водите. Реализираните с европейски средства пречиствателни станции не работят ефективно и с пълен капацитет. Все още значителни количества отпадъчни води се заустват директно в повърхностните водни тела. Отговорни за работата на тези пречиствателни станции са регионалните ВиК дружества. Липсата на средства за поддръжка и лошото управление водят до тези резултати. Решението отново е в строгия контрол на тези обекти.

Отпадъците в областта са значителен проблем. Изграденото депо в с. Шереметя не функционира. Липсата на ефективно сепариране и компостиране доведе до бързо запълване на клетката за битови отпадъци. Към момента на това депо не се приемат отпадъци от промишлени обекти, което принуждава фирмите да ги извозват до депата в Габрово и Бяла. Създадената сложна система за депониране принуждава много хора да изхвърлят и изгарят отпадъците си сред природата, което е абсолютно забранено. Ситуацията е същата и с депото за строителни отпадъци в Леденик, което в момента работи незаконно. Отново решението е в строгия и независим контрол.

– Чия е вината за всичко това?

– Досегашното управление.

– Има ли нужда от законодателни промени, за да бъдат по-чисти въздухът и водата в България?

– Всички закони по опазване на околната среда са хармонизирани с европейското законодателство. Проблемът не е в законите, а в тяхното безпристрастно прилагане.

– Какво бихте посъветвали жителите на областта – как да живеят по-екологично?

– Да бъдат отговорни и непримирими към замърсяването на средата, в която живеят. Защото без граждански контрол е невъзможно да има чиста околна среда.

– Кои са проектите, с които се гордеете като дългогодишен директор на РИОСВ?

– Започнах работа като директор на РИОСВ през 1997 г. и имах честта да ръководя преместването в новоизградената сграда на инспекцията, включваща и лабораторен комплекс. Това беше първото ми предизвикателство, с което се справих успешно.

В периода 2004 – 2007 г., по време на предприсъединителния процес с ЕС, успях да мобилизирам целия колектив и се включихме в подготовката за хармонизирането на българското законодателство с европейското. Така успешно беше приключена глава 22 „Околна среда“ от преговорите за присъединяване.

Успешно взехме участие в международен стратегически проект: „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав“ с водещ партньор Министерството на администрацията и вътрешните работи, Главен инспекторат за извънредни ситуации – Румъния, като основно работихме с Национална служба за екологична охрана – Румъния.

Успешно се реализира и проект „Устройство и управление на резерват „Бяла крава” и поддържани резервати „Хайдушки чукар” и „Савчов чаир“ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.