Държавата дава по 300 лв. на всички семейства на първокласници и осмокласници

Помощта не е обвързана с доходите на родителите и се възстановява, ако ученикът не ходи на училище

 

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ В РАЗМЕР НА 300 ЛВ. Е ОСИГУРЕНА ОТ ДЪРЖАВАТА ЗА ВСИЧКИ СЕМЕЙСТВА, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище. Субсидията се отпуска за покриване на разходите, които родителите следва да направят за подготовката на учениците и не е обвързана с доходите на майката и бащата. За получаване на средствата е необходимо подаване на заявление в Регионалната дирекция „Социално подпомагане“.

Единствените критерии, на които следва да отговарят семействата, са децата им да не са настанени за отглеждане извън фамилията и да живеят постоянно в България. Право на субсидията имат и приемните семейства, в които се отглеждат малчугани, лишени от родителска грижа.

Заявлението, с което се кандидатства, може да бъде открито на място в дирекция „Социално подпомагане“, както и да се изтегли от сайта на ведомството. Родителите следва да представят документ от училището, с който се декларира, че малчуганът е записан за учебната 2021-2022 г. Необходимо е да се носят и лични карти за удостверяване на самоличността, а помощта, както всички останали помощи, се отпуска по настоящ адрес.

Кандидатстването може да се направи и чрез лицензиран пощенски оператор и по електронен път, чрез персонален идентификационен код на НОИ или квалифициран електронен подпис.

ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПОДАВА СЛЕД ЗАПИСВАНЕ НА ДЕТЕТО В ПЪРВИ ИЛИ ОСМИ КЛАС, НО НЕ ПО-КЪСНО ОТ 15 ОКТОМВРИ 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

Помощта се изплаща на два транша. Половината от сумата се прeвежда след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а другата половина – в началото на втория учебен срок, но само ако детето продължава да посещава училище.

Ако ученикът не постъпи в клас, родителите се длъжни да възстановят получената субсидия. Семействата следва да възстановят парите и ако наследникът им отсъства повече от 5 учебни часа в един месец без уважителни причини.

Галина ГЕОРГИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.