Големият поет Янислав Янков на 80 години

Днес обичаният великотърновски поет Янислав Янков навършва достолепните 80 години. Макар и роден в Дебелец, на 1 август 1941 г., неговата съзнателна творческа и обществена дейност е свързана именно със старата столица. Поет и писател с будна съвест, той е и един от основателите на в. „Под­к­ре­па“ през 1990 г. и на СДС във Велико Търново. През 2013 г. режисьорът Георги Василев прави филм-портрет за него под заглавието „Янислав“.

Янислав Янков за­вър­ш­ва пър­вия ви­пус­к­ на ВТУ „Св. св. Ки­рил и Методий“ – спе­ци­ал­ност „Бъл­гар­с­ка фи­ло­ло­гия“ през 1967 г. Рабо­ти ка­то жур­на­лист в сто­лич­ния и мес­тен печат, драматург в Кърджа­лийс­кия дра­ма­ти­чен те­а­тър, ре­дак­тор на ал­ма­на­ха за лите­ра­ту­ра и из­кус­т­во „Зорница“ – Габ­ро­во, и др. Пър­ва­та му пуб­ли­ка­ция на стихове е през 1964 г. във в. „На­род­на младеж“. Негови творби са публикувани в почти всички издания за литература и култура в столицата и провинцията. Ав­тор на сти­хот­во­ре­ния, дра­ми и разка­зи (през 1999 г. получа­ва наг­ра­да­та за разказ на в. „Ар­т­фо­рум“ – В. Търно­во), текс­то­ве за пес­ни. Не­го­ви сти­хо­ве са превеж­да­ни на немски, ан­г­лийс­ки, френ­с­ки, полски, ру­мън­с­ки, рус­ки, грузински, осе­тин­с­ки и др. ези­ци.

Но­сител е на множество литературни награди сред които Голяма­та награда „Пеньо Пе­нев“ (Севлиево, 1986 г.) и Пър­ва награда за поезия за мо­ре­то във Варна (1993 г.) През 1995 г. получа­ва пре­мия от изд. „Све­то­ве“ (Брюк­сел, Бел­гия) за цикъл сти­хо­ве, от­пе­ча­та­ни в колекционер­с­ка Антоло­гия на светов­на­та по­е­зия.

Поддър­жал е ак­тив­ни твор­чес­ки контак­ти с Лас­ло Наги, Жак Пре­вер, Имант Зиедо­нис, Ламар, Ан­д­рей Гер­ма­нов, Ата­нас Дал­чев, Ми­рон Ива­нов, Йор­дан Въл­чев, Ди­ми­тър На­чев и мн. др. из­вес­т­ни бъл­гар­с­ки по­е­ти и писатели. Член е на Съ­ю­за на бъл­гар­с­ки­те пи­са­те­ли от 1994 г., както и на Сдружение на лите­ра­тур­ни дей­ци „Све­та го­ра“ – В. Тър­но­во (от 1997 г.), на Национално общество за литература и изкуства „Формула 6“ – В. Търново (от 2009 г.), на Сдружение „Клуб на дейците на културата – Велико Търново“ (от 2016 г.).

Из­да­ва по­е­тическите кни­ги „Всич­ко, как­то все­ки ден“ (изд. „Нар. младеж“, С., 1973; по­лу­чи­ла пър­ва­та Го­ля­ма наг­ра­да за де­бют­на сти­хос­бир­ка „Юж­на про­лет“ – Хаско­во, през 1973 г., и наг­ра­да­та на в. „Пулс“ „Вла­ди­мир Ба­шев“ през 1973 г.), „Горчи­ва кръв“ (изд. „Нар. младеж“, С., 1979), „Пти­ца без очи“ (изд. „Инграф“, Габрово, 1993, изд. „ПАН-ВТ“, В. Търново, 1997), „Аз съм Ной“ (изд. „ПАН-ВТ“, В. Търново, 1999, изд. „Рал-Колобър“, С., 2003), „Ви­но­вен свят“ (изд. „Босилков“, В. Търново, 2002, 2007), „Влизане в Рим“ (изд. „Фабер“, В. Търново, 2008; Награда за поезия на СБП за 2008), „Антология“ (изд. „Жанет 45“, Пловдив, 2011); прозаическите „Смъртта в живота само съществува. Спомени на един корабокрушенец“ (изд. „Жанет 45“, Пловдив, 2014), „Бяснодърво“ (разкази, изд. „Фабер“, В. Търново, 2016).

Последната му, засега, книга, която бе представена и във Велико Търново е  романът „Обърната пирамида“ (изд. „Огледало“, С., 2020).

Янислав Янков е включен в колекционерската антология „Музика над града“ (2017; част от „Поредица 100“ на изд. „Босилков“, В. Търново) заедно с поетите Радко Радков и Николай Колев, съчетани с репродукции от картини на художничката Ваня Панайотова.

Ана Райковска

 

 

One thought on “Големият поет Янислав Янков на 80 години

  • 03.08.2021 в 12:56
    Permalink

    „Големият поет Янислав Янков“ – е, чак пък голям. Виж, за известен само на някои в града, това да. Да е жив и здрав.

    Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *