ВТУ обучи над 1700 педагози от 7 области

Великотърновският университет продължи партньорството си с МОН по дейности, свързани с продължаващото образование на педагогически специалисти, включвайки се като една от основните обучителни организации на национално ниво по проект „Подкрепа за успех”, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Чрез Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти в периода май – юли 2021 г. бяха координирани проектните дейности със седем регионални управления на образованието – Бургас, Велико Търново, Враца, Добрич, Плевен, Ловеч и Сливен. В резултат на това бяха сключени договорни отношения с училища домакини за организирането и провеждането на обучения на педагогическите специалисти за прилагане на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им.

Във връзка с динамиката на епидемичната ситуация в страната четири от обученията се проведоха в присъствена форма, а останалите от разстояние в електронна среда при взаимодействие в реално време на обучител и обучавани педагогически специалисти чрез инструментите за синхронна онлайн комуникация.

Проф. д-р Димитринка Цонкова, доц. д-р Светлана Ангелова, доц. д-р Евгения Тополска, гл. ас. д-р Петя Марчева-Йошовска, гл. ас. д-р Юлия Симеонова, гл. ас. д-р Силвия Тодорова и ас. д-р Анна Целова oт ВТУ проведоха 102 обучения с групи педагози, които са учители в начален етап, преподават в прогимназиален и/или гимназиален етап български език и литература, природни науки и математика, обществени науки или подготвят учениците за ДЗИ.

Всички завършили успешно обучението педагогически специалисти получиха удостоверения.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.