Чужденци ще получават стартъп виза у нас

Те трябва да разработят високотехнологичен и/или иновативен проект

Чужденци ще могат да получават стартъп виза у нас, предлага Министерството на икономиката в проект на Наредба за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен „Стартъп виза“, качена за обществено обсъждане.

Съгласно Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), условията и редът за издаване, удължаване и отнемане на удостоверението за високотехнологичен и/или иновативен проект се определят с наредба на Министерския съвет.

С допълнението на чл. 24п от закона се дава възможност за продължително пребиваване да получат чужденци, които притежават виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ, имат издадено от Министерството на икономиката удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен „Стартъп виза“, и след издаване на визата за дългосрочно пребиваване са станали съдружници или акционери в българско търговско дружество, и които притежават не по-малко от 50 на сто от капитала на дружеството, чийто предмет на дейност е заявеният при издаване на удостоверението.

Насърчителната мярка е насочена към стартиращи компании с иновативен продукт и/или услуга, пише още в мотивите към проекта.

Основната цел на Стартъп визата е привличане на граждани на трети страни и инвестиции в регистрирани в България дружества, развиващи продуктите и услугите с висока добавена стойност чрез предоставянето на възможност за получаване на разрешение за продължително.

Според наредбата за нея може да се кандидатства, ако е изпълнено едно от няколко условия. Първото е заявителят да има диплома от университет сред първите 50 от Световната университетска класация на Центъра за световна класация на университети и референция, че е сред първите 10% по успех. Друг вариант е продуктите или услугите по проекта да са били продадени и заплатени от поне една компания от класацията на списание “Форчън 500”.

 

istock
Може да се кандидатства и ако е сключен договор за инвестиция със специализиран международен фонд за дялово и рисково инвестиране, опериращ със средства от европейски структурни и инвестиционни фондове или Европейския инвестиционен фонд, за не по-малко от 100 хил. лв. или има доказано намерение за инвестиция от фонд за дялово и рисково инвестиране, опериращ със средства от тези фондове.

Проектът на кандидата ще се оценява от Експертен съвет, който се състои от 7 члена, в това число председател, който ръководи неговата  работа,  представлява  съвета  и  отговаря  за  дейността  му  пред  министъра  на икономиката.

 

istock
В него влизат заместник–министър  на  икономиката (председател), заместник-министър на образованието и науката, по един представител на  Държавната  агенция  за  научни  изследвания  и  иновации,  Патентното  ведомство, представител  на  академичната  общност,  определен  от  БАН  и  двама  представители  на юридически  лица  с  нестопанска  цел,  обединяващи  и  имащи  пряко  отношение  към стартъп компаниите и фондовете за дялово и рисково инвестиране.

Източник: паритени.бг

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *