БНБ очаква значителен ръст на износа на български стоки

Банката очаква тенденцията към плавно ускоряване на инфлацията да се запази

В съответствие с международната конюнктура и с тенденциите в основните търговски партньори на България Българската народна банка очаква външното търсене на български стоки и услуги да отчете на годишна база значителен растеж през третото и четвъртото тримесечие на 2021 г. Това се посочва в анализ на Централната банка, публикаван днес на страницата на БНБ.

Високият ръст идва и заради ниската база за сравнение през 2020 г. Прогнозата е съставена въз основа на допускането, че ограничителните мерки в България и в другите страни – членки на ЕС, ще бъдат поетапно премахнати през втората половина на 2021 г.

През първите четири месеца на годината БНБ отчита свиване на излишъка по общото салдо на текущата и капиталовата сметка на страната спрямо същия период на 2020 г., главно заради по-големия дефицит по търговския баланс и на намаляването на нетните приходи от услуги, свързани с пътувания и транспорт.

През втората половина на 2021 г. в Централната банка очакват на годишна база положителното салдо по текущата и капиталовата сметка да нарасне спрямо нивото му в края на 2020 г. Увеличението ще се определя от прогнозираното увеличение на нетните приходи от пътувания и транспортни услуги при допускане за поетапно отпадане на мерките срещу разпространението на COVID-19.

 

iStock
През първите пет месеца на 2021 г. годишният растеж на депозитите на неправителствения сектор в банковата система се ускори спрямо края на 2020 г. под влияние на продължаващото отлагане от домакинствата на потреблението на някои стоки и услуги, на ограничената инвестиционна активност на фирмите и на поддържането на предпазни спестявания в условията на запазваща се несигурнност относно развитието на пандемията от COVID-19. От март се наблюдава постепенно ускоряване на растежа на кредита за частния сектор, което бе по-силно изразено в сектора на домакинствата.

През втората половина на годината в БНБ очакват растежът на депозитите на неправителствения сектор в банковата система слабо да се забави в съответствие с прогнозираното постепенно засилване на икономическата активност и на частното потребление.

Предвижданото нарастване на вътрешното търсене, все още ниските лихвени проценти по кредитите и положителните перспективи за пазара на жилища ще благоприятстват растежа на кредита за частния сектор през прогнозния хоризонт.

През първото тримесечие на 2021 г. растежът на БВП в реално изражение на верижна база се ускори до 2.5 процента, въпреки продължаващото действие на въведените в края на 2020 г. противоепидемични мерки. Основен принос за икономическия растеж през периода са имали нетният износ и частното потребление. Положителният принос на нетния износ се е определял от търговията с услуги, където е отчетено повишение на износа и спад на вноса на услуги, докато растежът на частното потребление съответства на покачването на реалните доходи на домакинствата, за което допринесоха повишението на заплатите и нетните трансфери на правителството.

 

istock
През юни 2021 г. годишната инфлация се ускори спрямо края на 2020 г. и възлезе на 2.4 на сто най-вече заради повишението на цените при енергийните продукти в резултат от значителното покачване на годишна база на цената на петрола на международните пазари. Базисната инфлация също се ускори спрямо края на предходната година в условията на смекчаване на ограничителните мерки срещу COVID-19 и растеж на крайните потребителски разходи на домакинствата. В същото време в групата на храните се наблюдаваше известно забавяне на инфлацията спрямо края на 2020 г., което се дължеше главно на поевтиняване на непреработените храни. Административно определяните цени продължават да допринасят положително за общата инфлация под влияние на косвени ефекти от по-високите международни цени на природния газ.

През третото и четвъртото тримесечие на 2021 г. БНБ очаква тенденцията към плавно ускоряване на инфлацията да се запази, което ще отразява най-вече допусканията ни за възходяща динамика на цените на храните и петролните продукти на международните пазари през този период спрямо края на 2020 г.

Източник: паритени.бг

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *