П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Информираме Ви, че на 10 юни 2020 г., кметът на Община Свищов д-р Генчо Генчев подписа Договор с Управляващия орган на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.036-0006-C01 за финансиране на проект  „Изграждане на социално жилище в град Свищов“.

Към настоящия момент са изпълнени следните проектни дейности:

  1. Определен е екип за управление на проекта;
  2. Проведени са предвидените публични събития: „Встъпителна пресконференция“ и церемония „Първа копка“, на които са представени целите, планираните дейности за изпълнение, очакваните резултати и положителните ефекти, които ще бъдат постигнати;

3.      Проведени са предвидените обществени поръчки и са избрани изпълнители на основните дейности по проекта, а именно:      а/ Дейност 2: Изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на 27 броя социални жилища в град Свищов;      б/ Дейност 3: Консултантска дейност свързана с оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по време на строителството на 27 броя социални жилища на територията на град Свищов;      в/  Дейност   4:    Доставка на оборудване и обзавеждане за 27 броя социални жилища на територията на град Свищов;      г/ Дейност 6:  Изпълнение на дейности по разпространение на информация и публичност на проекта.4.        Предвидените СМР са изпълнени в пълен обем, в рамките на срока предвиден в договора за възлагане на поръчката. На 13.08.2021 г. е подписан без забележки Констативен акт обр. 15. Актуализиран е Техническия паспорт на сградата. Към момента тече процедурата по въвеждане на обекта в експлоатация.5.        Предстои възлагане на Дейност 4 – доставка и монтаж на предвиденото оборудване и обзавеждане. Напомняме, че основните дейности включват изпълнение на мерки за преустройство, основен ремонт и обновяване на съществуваща сграда, и изграждане в нея на 27 броя съвременни социални жилища за осигуряване на подслон на уязвими групи от населението.

Изпълнението на предвидените мерки ще допринесе за постигането на целите на проекта, а именно:

  1. Осигуряване на подходяща социална инфраструктура, включително съвременни социални жилища за настаняване на уязвими и необлагодетелствани групи от населението;
  2. Разработване на устойчив интегриран модел за повишаване на жизнения стандарт на хора от уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение, чрез осигуряване на равен достъп до съвременни жилищни условия и създаване на предпоставки, както за пространствената им интеграция, така и за социалното им приобщаване и мотивация за активно включване в обществения живот.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.   Стойността на проекта е 1 200 000,00 лева, от които:

–    1 020 000,00 лева са безвъзмездна финансова помощ предоставена от Европейския фонд за регионално развитие и

–       180 000,00 лева са национално финансиране.

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 24 месеца.

ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *