1,5 млн. лв. от данъци събрани за шест месеца при планувани 2 583 185 лв. до края на годината

 

Към първото шестмесечие в общината са събрани 1 540 015 собствени приходи при планувани за годината 2 583 185 лв. Събраните местни данъци и такси са в размер на 1 261 677лв. от общо планираните за тази година 1 957 200 лв. Налице е висока събираемост на тези приходи, като за първото полугодие на 2021 г. са събрани с 202 281 лв. повече в сравнение със същия период за 2020 г.

Най-много са постъпилите средства от такса битови отпадъци – 491 248 лв., което е 73% изпълнение спрямо плана, данъка върху недвижимите имоти – 192 092 лв., или 75% изпълнение, и данъка върху превозните средства – 302 533 лв., или 61% изпълнение. Причините за тази събираемост са приключили образувани изпълнителни дела при частни съдебни изпълнители, активно налагане на предварителни обезпечителни мерки от Общинската администрация, а също така и голяма част от юридическите лица тази година се възползваха от 5% отстъпка при заплащане на целия размер на задълженията си. Останалите такси се изпълняват средно около 50%.

Над 50% събираемост има при таксата за ползване на домашен социален патронаж и таксите за технически услуги и други такси по ЗМДТ. Най-ниска събираемост има при таксите за ползване на пазари и тържища – 32% от плана, което се дължи на действащите противоепидемични мерки. Приходите и доходите от собственост са в размер на 333 035 лв. Основен дял тук имат приходите от наем на земя – 185 715 лв.

Към полугодието са постъпили приходи от реализирани продажби на активи на стойност 618 845 лв. Тук основен дял има реализираната приватизацията на обособена част от имуществото на „Подем“ ЕООД, представляваща цеха на фирмата в с. Полски Сеновец. Паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи ще се разходват само за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура. Постъпленията от глоби, санкции и наказателни лихви са 40 852 лв. при планувани за годината 68 740 лв., като събраните наказателни лихви за данъци и такси са 35 981 лв., или 57 на сто от плануваните.

Отчетените към месец юни събрани собствени приходи и извършеният анализ на очакваните постъпления до края на годината дават увереност, че към края на годината планираните собствени приходи ще бъдат изпълнени.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *