Община Полски Тръмбеш посреща кризисни ситуации със завидна финансова стабилност

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ПОСРЕЩА КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ със завидна финансова стабилност, сочат данните от отчета за миналата година. Въз основа на тях за изпълнение на бюджета на общината към 31.12.2020 г., както и на информация от Министерството на финансите е изготвен анализ и оценка на финансите на Общината. Показателите за нея са определени в закона за публичните финанси и включват размер на общинския дълг, задължения за разходи и поети ангажименти към края на годината, размер на просрочените задължения, бюджетното салдо по бюджета на общината и равнище на събираемост на данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства.

Към 31.12.2020 г. Община Полски Тръмбеш има поет общински дълг в размер на 60 000 лв. С Решение N 162 от Протокол N11/24.09.2020 г. Общински съвет – Полски Тръмбеш, дава съгласие Общината да поеме временен безлихвен заем от централния бюджет на Република България, отпуснат съгласно § 38 от преходните и заключителни разпоредби на закона за изменение и допълнение на закона за здравето, със срок на възстановяване до декември 2021 г. Годишният размер на плащанията по дълга като процент от отчетените приходи, изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от централния бюджет е 1,28 на сто при максимално допустим размер до 15 на сто. Общината няма издадени общински гаранции през 2020 г.

По данни от годишния финансов отчет на Общината са налични задължения за разходи в размер на 63 045 лв. Наличните към края на годината поети ангажименти за разходи за всички ангажименти за разходи независимо кога са били поети, които са останали неизпълнени/нереализирани към края на годината и подлежат на изпълнение/реализиране изцяло или частично в следващите бюджетни години, не следва да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години. Към 31.12.2020 г. наличните поети ангажименти за разходи съгласно годишния финансов отчет на Общината са в размер на 2 833 035 лв., или това е 27,70 на сто от средногодишните разходи на общината. Към 31.12.2020 г. Община Полски Тръмбеш няма просрочени задължения.

Основен показател за финансовата оценка е бюджетното салдо по бюджета на общината, като то следва положителна величина (излишък). През 2019 г. общината е завършила годината с положително бюджетно салдо (излишък) в размер на 121 188 лв., а през 2020 г. – положително салдо в размер на 1 611 673 лв.

Последният показател за оценка е осредненото равнище на събираемост на данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства да е по-високо от средното за страната. За 2020 г. общината е отчела 73% събираемост на данък върху недвижимото имущество и данък върху превозните средства, което е над средното равнище на събираемост за страната.

Добрите финансови показатели на отчета на общинския бюджет за 2020 година показват едно законосъобразно, разумно и отговорно управление на публичните ресурси в общината.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *