Учители по професионална подготовка в ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ надграждат знания във връзка с дуалното обучение

В изпълнение на проект BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“, Дейност I. Дейности в подкрепа на училищата, осигуряващи дуална система на обучение, Поддейност 1.1. Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. учители по професионална подготовка от ПДТГ „Д. Хадживасилев“ се включиха в курс на тема: „Обучение за разработване на учебна документация“. Той се проведе в периода 9.10 – 22.10.2021 г. и бе организиран от  Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов.

Лекторите доц. д-р Христо Сирашки, хон. преп. Татяна Друмева подробно се спраха на въпросите, свързани с нормативното осигуряване на дуалното обучение,  ролята и отговорността на институциите в дуалното професионално обучение,  правата и задълженията на учениците и работодателите като участници в дуалната система на обучение, начина на изработване на учебни планове и програми съвместно с бизнеса и връзката им с държавните образователни стандарти,  документите, използвани при обучението чрез работа  и др.

Всички разисквани проблеми бяха от изключителна важност за учителите на Търговската гимназия, които в момента или през следващата учебна година ще изпълняват ролята на учители-методици по професиите „Системен програмист“, „Спедитор-логистик“, „Организатор на туристическа агентска дейност“ и „Организатор интернет приложения“ – в тях училището има ученици в дуална форма (обучение чрез работа).

Модерни икономики като тези на Германия и Швейцария прилагат успешни практики в тази насока, а в последните години в България все повече се акцентира върху професионалното образование в училищата, като сред приоритетите на МОН е и въвеждането на дуалното обучение в средното образование.

Търговската гимназия и СА „Д. А. Ценов“ имат сключен договор за сътрудничество, а учителите по професионална подготовка са дългогодишни партньори  на висшето учебно заведение в подготовката на студенти, обучаващи се в специалност „Икономическа педагогика“. Проведеното обучение бе поредната успешна дейност, осъществена съвместно от двете образователни институции.

 

По информация на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *