Искат мнение от граждани за съхранение на пет местни защитени зони

ЕКСПЕРТЕН ЕКИП ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА ИНСТИТУТА ПО БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ БАН РАЗРАБОТИ СПЕЦИФИЧНИ и подробни цели за защита на общо 13 защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“. В тях изцяло или частично попадат пет такива терена от област Велико Търново. Това са намиращите се в пределите на община Свищов природен парк „Персина“, комплекс „Беленски острови“, остров Вардим и участък от река Янтра, както и Ново село в община Велико Търново.

Проучването и посочването на необходими дейности за съхранение на защитените зони става факт по повод провеждане и разработване на националната концепция, свързана с опазването на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия. Дейностите са в изпълнение на насоките на Европейската комисия за разработване на специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за постигане на пълно съответствие с изискванията на Директива за опазване на природните местообитания, дивата флора и фауна и опазването на дивите птици.

Набелязаните цели следва да бъдат изпълнени в конкретните зони, за да се гарантира, от една страна, дългосрочното опазване на типовете природни местообитания и видовете в района, а от друга – за постигане на благоприятното състояние на съответния защитен район.

Граждани също могат да дадат своите становища, предложения и препоръки, като ги изпратят в писмен вид до Министерството на околната среда и водите на адрес: 1000, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 22 или на електронната поща: [email protected]. Крайният срок за това е 18.12.2021 г.

Галина ГЕОРГИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *