Държавата плаща обучението на студенти, сключили договор с няколко фирми от региона

„Винпром” АД – Велико Търново, „Свилоза” ЕАД и „Устрем” ООД от Свищов, „ВиК Йовковци” ООД и „Транспортно строителство и възстановяване” ЕАД – клон Горна Оряховица, са фирмите от областта, с които на студентите, обучаващи се в определени специалности и сключили договор за стаж или работа, държавата ще плаща обучението.

Наскоро Министерството на образованието и науката публикува регистър на специалностите, за които държавата заплаща изцяло или частично разходите за следването при сключен договор с работодател за стаж на студента за периода на обучението и за работа след дипломиране. Общият им брой е 96. Преобладават инженерните специалности, нужни за промишлеността и ВиК сектора, както и в направленията медицина, физически и биологически науки, химически и хранителни технологии, електротехника, електроника и автоматика, комуникационна и компютърна техника, енергетика, транспорт, корабоплаване и авиация, архитектура, строителство и геодезия, металургия, растениевъдство и животновъдство, ветеринарна медицина, здравни грижи и др.

Висшите училища, в които са субсидираните специалности по този списък, са технически и медицински университети в страната – Университет по хранителни технологии, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, Химикотехнологичен и металургичен университет – София, Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, Тракийски университет – Стара Загора, Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски”, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Аграрен университет – Пловдив, Софийският университет и университетите в Шумен и Благоевград. В списъка не присъства обаче Великотърновският университет, защото той предлага предимно хуманитарни специалности.

Студентите вече имат достъп и до списъка с всички фирми, с които могат да сключат договор за стаж и работа, за да ползват финансова подкрепа от държавата. По-голямата част са държавни фирми и организации или такива с преобладаващо държавно участие. По предложение на различни министерства през настоящата академична година са одобрени 154 фирми. За 2021/2022 г. тези работодатели са заявили необходимост от 975 специалисти.

А посочените пет фирми от Великотърновска област се нуждаят общо от 24 квалифицирани кадри.

Регистърът дава възможност студентите по-лесно да намират място за професионалната си реализация, а фирмите – необходими специалисти за дейността си.

Списъкът на специалностите, за които държавата покрива разходите за обучение, се изготвя по висши училища, форми на обучение и брой студенти спрямо нуждите на пазара на труда. Той се актуализира всяка година. Министерският съвет ежегодно утвърждава и списъка на работодателите, с които студентите могат да сключват договори за стаж и работа.

Ана РАЙКОВСКА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.