Заповед № РД 22-52 на Община Велико Търново

О Б Щ И Н А   В Е Л И К О   Т Ъ Р Н О В О

З А П О В Е Д

№ РД 22-52

гр. В. Търново, 12.01.2022г.

                На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинска собственост, чл. 23, ал. 2 и ал. 4, чл. 25 и чл. 119 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и в изпълнение на Решения №№ 812 и 715, по Протоколи № № 34/23.12.2021 год. и 31/30.09.2021 год. на Великотърновски общински съвет,

Н А Р Е Ж Д А М :

І. Да се организират и проведат публични търгове с явно наддаване, първи кръг, за почасово отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, както следва:

 1. Част от имот, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Момина крепост” № 9 /ДГ „Соня”/, представляващ физкултурен салон с площ 166,00 кв. м. при начална тръжна цена 13,00 лв. без ДДС /15,60 лв. с ДДС/ на час, за провеждане на обучение, както следва:

1.1. По карате – вторник и четвъртък от 18:00 до 18:30 ч., за деца, които са възпитаници на ДГ.

 1. Част от имот, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Момина крепост“ № 9 /ДГ „Соня“/, както следва:

2.1. Методичен кабинет с площ 46,00 кв. м. при начална тръжна цена 8,00 лв. без ДДС /9,60 лв. с ДДС/на час, за провеждане на обучение, както следва:

2.1.1. По английски език – понеделник и сряда от 10:30 до 11:30 ч.

2.1.2. По руски език – вторник и петък от 16:30 до 17:30 ч.

2.2. Физкултурен салон с площ 166,00 кв. м. при начална тръжна цена 13,00 лв. без ДДС /15,60 лв. с ДДС/ на час, за провеждане на обучение, както следва:

2.2.1. По футбол – вторник и четвъртък от 15:30 до 16:00 ч.

2.2.2. По зумба – понеделник и четвъртък от 11:00 до 11:30 ч.

2.2.3. По народни танци – сряда и петък от 15:30 до 16:00 ч.

            ІІ. Утвърждавам тръжна документация и определям цената й в размер на 60 /шестдесет/ лева с начислен ДДС за комплект, включващ:

 1. Заявление за участие в публичен търг с явно наддаване по образец;
 2. Декларации по образец- 2 броя;
 3. Проектодоговор по образец;
 4. Копие от Глава седма от НРПУРОИ;

Тръжната документация се получава  в сградата на Община Велико Търново, стая № 420 /телефон за контакт: 062/619-420/ до 12:00 часа на 02.02.2022 год., след заплащането и в „Общинска Банка“ АД –  ФЦ гр. Велико Търново по следната сметка на Община Велико Търново:  IBAN BG 36 SOMB 9130 3124 7580 00, BIC: SOMBBGSF.

                ІІІ. Търговете да се организират и проведат от комисии, назначени с моя заповед, при спазване реда и условията на Глава седма от НРПУРОИ.

ІV. Допълнителни условия:

 1. Стъпка на наддаване: 10% /десет процента/ от началната тръжна цена;
 2. Имотите следва да се ползват по предназначение, като наемателят съобразява дейността си със съответните нормативни актове и с изискванията на съответните институции относно функционирането им.
 3. Имотите – предмет на търговете, се отдават под наем за срок от 3 /три/ години без оборудване и обзавеждане.
 4. До участие в търговете се допускат лица, които представят:
 5. Попълнено заявление за участие и декларации по образец – част от тръжната документация по т. II;
 6. Документ за закупена тръжна документация в срок;
 7. Документ за внесен депозит в срок;
 8. Изрично пълномощно за участие в търга с две нотариални заверки- на подписа и на съдържанието, когато на търга се явява пълномощник на участника;

Документите за участие в търговете се представят от кандидатите в деня и часа на провеждане на търга пред комисията по т. III в запечатан, непрозрачен плик, върху който е отбелязано името на участника и цялостното наименование на обекта на търга.

VІ. Депозитни вноски за участие в търговете в размер на две почасови вноски се внасят до 12:00 часа на 02.02.2022 год. в „Общинска банка“ АД – ФЦ гр. Велико Търново, по следната сметка: IBAN BG97 SOMB 9130 3324 7580 01, BIC:  SOMBBGSF.

                VІІ. Спечелилият търга участник при сключване на договора за отдаване под наем внася гаранция за обезпечаване на плащанията в размер на две почасови наемни вноски по набирателната сметка на Община Велико Търново, която се освобождава след прекратяване на договора, предаване на имота и плащане на всички дължими суми за наем и консумативи.

VІІІ. Търговете да се проведат на 03.02.2022 год. в Голямата зала в сградата на Община Велико Търново, както следва:

                                       по т. 1.1., раздел I – от 13:30 часа;

                          по т. 2.1.1., раздел I – от 13:45 часа;

                          по т. 2.1.2., раздел I – от 14:00 часа;

                          по т. 2.2.1., раздел I – от 14:15 часа;

                          по т. 2.2.2., раздел I – от 14:30 часа;

                          по т. 2.2.3., раздел I – от 14:45 часа;

            Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение, да  се оповести публично в един местен ежедневник, най-малко 15 дни преди датата за провеждане  на търга, да се публикува на интернет страницата на Община Велико Търново и да се постави на информационното табло в сградата на Община Велико Търново.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

д-р инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.