У нас

Как да си прехвърлите парите за втора пенсия в НОИ

Проверете сроковете, в които може да направите това

Хората, които имат натрупани вноски в частни универсални пенсионни фондове, могат да преместят парите си във фонд „Пенсии“ на НОИ.
От услугата могат да се възползват физически лица, родени след 31.12.1959 г. и  осигурени в универсален пенсионен фонд (УПФ) на допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО). Те трябва да отговарят и на други изисквания:

Да им остават не по-малко от 5 години до навършване на възрастта за придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст;
Да  не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране;
Да  е изтекла 1 година от датата, на която е започнало осигуряване в УПФ.

Как и къде заявяваме промяната?

Услугата се заявява чрез подаване на „Заявление за избор за промяна на осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване“ по утвърден образец.

Заявлението може де се подаде по следните начини:

В офиса на НАП по постоянен адрес на физическото лице – лично или от упълномощено с нотариално заверено изрично пълномощно лице;
по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП) на осигуреното лице, чрез Портала за електронни услуги на Национална агенция за приходите (НАП): https://inetdec.nra.bg.
За да бъде услугата достъпна по електронен път с КЕП следва да е подадено Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги,  предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице  и потвърден пълен достъп до услугите на НАП

Срок

Заявлението може да се подаде в следните срокове:

до 5 години преди навършване на възрастта за придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условие, че към момента на заявяването не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране;
след 1 година от датата, на която лицето е започнало осигуряване в УПФ.

 

istock
Резултат

Прието/отхвърлено заявление за промяна на избора за осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” .

При подаване на заявлението по електронен път на подателя се изпраща автоматично съобщение с вх. №, а за резултата от обработката се издава уведомление за приемане или отхвърляне на заявлението. Тази информация е достъпна и чрез профила на лицето в електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП, секция „Заявление за избор за промяна на осигуряване“⇒ „Заявление за избор за промяна на осигуряване на основание чл.4б от КСО“⇒  „Справки“.

Когато заявлението е отхвърлено, в съобщението за резултата от обработката се изписва конкретната причина, поради която същото не е прието.
След успешна обработка на „Заявление за избор за промяна на осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване“ вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване ще започнат да се превеждат във фонд „Пенсии“ на Национален осигурителен институт от първо число на месеца следващ месеца, през който е подадено.

 

istock
Такси

При подаване на заявление за свяна на осигуряването за втора Национална агенция за приходите, агенцията не събира такса. Няма и предвидена санкция, тъй като това е право на осигуреното лице, а не задължение.

Източник: паритени.бг

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *