Кой, кога и по какви въпроси може да се обръща към Областния управител (5)

(Продължава от бр. 76)

Областна администрация Велико Търново изпълнява ангажиментите си за публикуване на публична информация в отворен формат на Портала за отворени данни, като поддържа в актуализиран вид регистри, както следва:
* регистър на дейността на областните комисии и съвети – област Велико Търново,
* регистър на издадени актове за изработване и одобряване на устройствени планове и техни изменения,
* регистър на издадени разрешения за строеж – област Велико Търново,
* областна транспортна схема на област Велико Търново,
* регистър на имотите с държавна собственост на територията на област Велико Търново,
* регистър на язовирите на територията на област Велико Търново,
* регистър на военните паметници в област Велико Търново,
* регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация – област Велико Търново,
* списък на общинските пътища на територията на област Велико Търново и
* регистър на върнати и оспорени решения на общинските съвети на територията на област Велико Търново.
От 1 ноември 2018 година администрацията ни започна да обменя документи с администрации, на териториално и централно ниво, единствено по електронен път. Мярката има за цел обменът на електронни документи, които съдържат електронни изявления между администрациите, да се извършва единствено по определения технически протокол. Обменът се извършва посредством Среда за обмен на електронни съобщения. През 2021 г. броят на входящите електронни документи посредством Средата за обмен на електронни съобщения показва увеличение в сравнение с предходната година, а броят на изходящите от администрацията документи се е увеличил с 50% спрямо предходната година, което красноречиво показва, че приоритетно се използват електронните канали за обмен на информация между институциите. (СЛЕДВА)

Следващата сряда в рубриката четете:
* администрацията е участник и партньор в Единния портал за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги;
* Система за сигурно електронно връчване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.