Още 19 представители на различни уязвими социални групи получиха възможност за заетост праз месец юни в Община Свищов

На 20.06.2022 г. след успешно положени държавни изпити по теория и практика по професия „Работник в озеленяването“ още 19 лица от различни населени места в Община Свищов започнаха професионалната си реализация по нова професия. Кметът на община Свищов д-р Генчо Генчев подписа трудови договори за 12 месечна субсидирана заетост с 19 от общо 20 обучени лица. Те са придобили на първа степен на професионална квалификация по професията със специалност: „Озеленяване и цветарство”. Съобразно анализ на нуждите на Община Свищов като работодател беше извършено разпределение на новоназначените в гр. Свищов в ОП „ Чистота-Свищов“ и населените места. Заетостта е осигурена в рамките на изпълнение на проекта на Община Свищов „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“, договор №BG05M9OP001-2.056-0015-С01“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и №BG05M9OP001-2.056-0015-2014BG05M2OP001-C01, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. съфинансирани от ЕС чрез Европейския социален фонд (ЕСФ).

На срещата с новоназначените присъстваха г-жа Т.Александрова представител  на Дирекция „Бюро по труда-Свищов“-Асоцииран партньор, г-н М. Мехмедов- директор на ОП“ Чистота-Свищов“, г-жа М.Перникова- координатор дейности по ОП РЧР в екипа за управление на проекта, експерти от Център „Компас“, пряко ангажирани с образователната, трудовата, социалната и здравната интеграция на участниците в проекта.

Д-р Анелия Димитрова – ръководител на проекта предостави информация, относно продължителността, работните места, основни изисквания свързани с предстоящата заетост. Подчерта, че местоработата на всеки един ще е в населеното място по местоживеене.  С придобитите си нови знания и умения, те ще допринесат и за поддържане на зелените зони в Свищов и кметствата.

Г-жа Александрова сподели, че това е изключителна възможност за тях, първо защото им е гарантирана заетост, след обучението и след успешно приключване на 12 месечната заетост, те ще са придобили и други права, които ще допринесат за повишаване качеството на живот, социалното включване, намаляване на бедността и трайна им интеграция на пазара на труда.

Д-р Генчев подчерта значимостта на проекта за подобряване на възможностите за реализация на представителите на различни социални групи. Поздрави участниците в обученията за тяхната упоритост и им пожела отговорно и дисциплинирано да изпълняват поставените задачи и да се постараят да се впишат в колективите. Да прилагат с усърдие  новопридобитите си знания за извършване на агротехническа подготовка на площите за озеленяване и посадъчния материал, да засаждат и да се грижат за засадената декоративно-дървесна и храстова растителност, да поддържат тревните площи в парковете и градините на община Свищов, за да е все така приятна средата за жителите и гостите.

 

ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.