ОбществоСвищов

Кметът на Свищов д-р Генчо Генчев направи отчет за извършената дейност на Община Свищов през 2021 и 2022 година

На 2 декември кметът на Свищов д-р Генчо Генчев направи отчет за извършената дейност на Община Свищов през 2021 и 2022 година. Организираната среща с гражданите на Свищов се състоя в салона на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“, а на нея присъстваха общинското ръководство, представители на различни институции и организации, общински съветници, жители на общината, и медии.

В продължение на повече от 2 часа кметът на Свищов запозна присъстващите с реализираните дейности и инициативи на Общината за изминалите две години, като каза: „През този период ние работихме упорито и последователно за постигането на основните приоритети в управленска ни програма, а именно – подобряване на жизнения стандарт на населението; изграждане и поддържане на модерна, надеждна и адекватна на потребностите общинска инфраструктура; рационално и ефективно използване на европейските фондове; развитие на образование, култура, социални и здравните услуги; опазване на околната среда и други сфери и политики, допринасящи за устойчивото развитие на община Свищов. Усилията ни бяха насочени към осигуряване на по-добри условия за живот на жителите на общината и въпреки икономическата криза, ние продължаваме да работим с пълен капацитет по изпълнението на поставените приоритети.“.

Градоначалникът обстойно се спря на основни теми като: развитие на икономиката и бизнеса; финансово управление; електронно управление; административни и технически услуги; управление на собствеността и земеделие; благоустрояване в град Свищов и населените места; здравеопазване; социални услуги; повишаване на заетостта и безработицата; образование; култура и туризъм; управление на отпадъците, екология и чистота; дейност на общинските предприятия; спорт; обществен ред и сигурност; общинска политика за реализация на проекти с европейско финансиране, и предстоящи проекти и инициативи.

В резюме кметът Генчев представи кратък анализ на това, което е постигнато за благополучието на жителите на община Свищов, възможностите и перспективите за нейното развитие, проблемите, пред които е изправена общината и заплахите, които биха могли да допринесат за неизпълнение на поставените цели. Ето как изглежда той:

ПОСТИГНАХМЕ:

– Стартирахме мащабна реконструкция на водопроводната мрежа в град Свищов и населените места от общината, които от години бяха на воден режим;

– Община Свищов активно реализира дейности от Програмата за управление на отпадъците за периода 2021-2028. Във връзка с покриване целите на своята Програма, вече е създаден Център за управление на отпадъците; изградена е площадка за временно съхранение и третиране на строителни отпадъци; създадена е организация за разделно сметосъбиране на всички бюджетни институции и учреждения; а в 22 търговски обекта в Свищов са доставени контейнери за разделно събиране на генерираните от тях отпадъци. В тази посока предстои поетапно да бъдат обхванати всички търговски обекти, производствени бази, предприятия, цехове, складове и др. Като част програмата предстои да бъдат осигурени на заведенията контейнери за пластмасови бутилки, а в парковете и училищата да бъдат инсталирани още „шишеяди“.

– Извършихме рехабилитация на пътища, улици и тротоари, изградихме паркове и кътове за отдих, облагородихме градската жизнена среда и в крайните квартали на Свищов.

– Успяхме да реализираме финансова политика, осигуряваща стабилност, недопускане на просрочия на задължения и запазване на данъчните нива;

– Осигурихме значителен финансов ресурс за обновяване на населените места – улици, водопроводи, енергоспестяващо улично ЛЕД осветление;

– Стабилизирахме финансовото състояние на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ гр. Свищов;

– Предлагаме широк спектър от социални услуги за различните целеви групи и внедряваме нови услуги, които са насочени към уязвими групи, деца и семейства в риск;

– Осигурихме помощ и подкрепа за украинските бежанци, потърсили убежище в България;

– Създадохме заетост на младежи по различни европейски и национални програми;

– Изградихме отлично сътрудничество в различни инициативи и мероприятия с Институт „Перспективи“;

– Насочихме значителни инвестиции в подобряване на общинска образователна инфраструктура чрез ремонт и модернизацията на учебните заведения;

– Реализирахме редица дейности, насочени към възстановяване, опазване и развитие на културно-историческото наследство и реновиране и обновяване на сгради на културата инфраструктура.

– Футболен клуб „Лато“ се сдоби с ново футболно игрище, благодарение на добрата комуникация между собственика на клуба Илия Илиев, кмета на община Свищов д-р Генчо Генчев и ректора на СА „Димитър А. Ценов” проф. д-р Марияна Божинова. Новото модерно спортно съоръжение е разположено в базата на Свищовската академия, в една от старите зали на Корпус Юг, която бе изцяло ремонтирана и обновена, само и единствено със средства на футболния клуб и от дарение направено от спонсор. Оборудвана е с изкуствена тревна настилка, изградени са трибуни, ремонтирани са съблекални и санитарни възли, обособени са и други необходими помещения. Отвън са благоустроени алеите с тротоари, бордюри и озеленяване. В момента във ФК „Лато” тренират около 90 деца на възраст от 5 до 13 години. Младите футболни надежди от Свищов се състезават във всички групи от футболното първенство – футбол 5, 7, 9 и 11 и печелят призови места на всички турнири, на които участват.

Освен с ново футболно игрище, ФК «Лато» се сдоби и с нов стадион “Нове-Арена”, който е разположен в базата на “Сортови семена” /бившето ДЗС Свищов/.

НЕГАТИВНИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМИ:

– Постоянна тенденция за намаляване на населението в община Свищов и неговото застаряване. В следствие на миграцията населението на гр. Свищов намалява много по-бързо от това в селата;

– Увеличаване на относителния дял на напусналите територията на общината млади хора. Най-бързо намаляващата възрастова група са младите хора между 20-29 години;

– Влошаване състоянието на селата от община Свищов в резултат на липсата на ясно регламентирана национална политика и възможни финансови източници за реализиране на проекти за тяхната устойчивост и растеж;

– Липса на достатъчно източници за финансиране на проекти в населените места извън общинския център;

– Влошаване състоянието на общинските пътища поради дефицит на финансови средства в населените места;

– Влошаване на транспортната свързаност между населените места;

– Увеличаване на авариите и загубите на вода поради недостиг на финансови средства за подновяване на амортизираната водопроводна мрежа на селата;

– Лошо състояние на сградния фонд на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“, липса на родилно отделение и собствен ДКЦ.

ВЪЗМОЖНОСТИ:

– Дейности за насърчаване към устойчива заетост и повишаване на предприемаческата активност;

– Стимулиране на публично частното партньорство;

– Засилване сътрудничеството между неправителствения сектор и общината. През последните години изключително добро сътрудничество Общината осъществява със СА «Д. А. Ценов», всички училища на територията на общината – общински и държавни; редица ползотворни инициативи са осъществени с помощта на местния бизнес;

– Продължават усилията за възстановяване на църковните храмове на територията на общината със съдействието на Българската православна църква;

– Насърчаване на дейности за подпомагане предприемаческата активност;

– Формиране на ясна политика, мерки и дейности, насочени към управление на недвижимата общинска собственост по населените места;

– Реализиране на проекти за модернизация и основен ремонт на пазар „Велешана“ и изграждане на функционален селскостопански /фермерски/ пазар, отговарящ на нуждите на производителите и потребителите;

– За осигуряване на контрол върху популацията на бездомните кучета в гр. Свищов, е необходимо изграждане на приют за безстопанствени кучета, както и реализиране на дейности и мерки, насочени към мониторинг върху бездомните кучета, закупуване на оборудване и др. От съществено значение е да бъдат проведени и разяснителни кампании във връзка с отглеждането на домашните им любимци и недопускане малките кучета да бъдат изхвърляни безстопанствено на улицата;

– Към общините се вменяват нови ангажименти, без тяхното финансово обезпечаване;

– Увеличават се изискванията към общините бенефициенти за осигуряване на съфинансиране по проекти и програми, което е предпоставка тези средства да бъдат обезпечени със заеми и кредити, да се търсят различни форми за увеличаване на приходната част от бюджета или да бъдат реализирани по-малко проекти.

ОТГОВОРНОСТИ НА ГРАЖДАНИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ:

– Община Свищов апелира гражданите за спазване на обществения ред и уверява, че ще продължи да бъде безкомпромисна в усилията си за опазване на общинското имущество и справяне с противообществените прояви;

– Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане на мерки за намаляване на отпадъците;

– Организиране на кампании и стимулиране на гражданите за разделно събиране на отпадъци;

– Насърчаване на гражданите за опазване на околната среда и предотвратяване на замърсяването чрез изхвърляне на отпадъци само на регламентираните за целта места;

– Повишаване на ангажираността на гражданите по отношение заплащането на местните данъци и такси;

– Ангажираност на обществото за спазване на законите и действащите нормативни актове и подобряване на междуличностните отношения чрез мерки и дейности, насочени към спазване на основните човешки принципи и права;

– Да се научим да възпитаваме децата си на основните човешки добродетели, да ги подкрепяме и насърчаваме.

ПЕРСПЕКТИВИ, ВЪЗМОЖНОСТИ И ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА:

– Изграждане на „Дунавски индустриален технологичен парк Свищов“;

– Създаване на по-добри условия за бизнеса и привличане на чужди инвеститори. Изграждане на инфраструктура, подпомагаща бизнеса;

– Полагане на целенасочени усилия към възможността за изграждане на мост над р. Дунав между гр. Свищов и гр. Зимнич (Румъния). Това ще допринесе за развитие на икономическата и инвестиционната среда и ще даде редица възможности за бизнес инициативи както в Свищов, така и в Зимнич и прилежащите райони около тях;

– Изграждане на газоснадбителна мрежа и газификация на гр. Свищов;

– Предстоящо изграждане автомагистрала „Русе – Велико Търново“, която ще минава на 35 км. от гр. Свищов;

– Изграждане на пътна връзка между Свищов и Русе по поречието на р. Дунав, планирано за Северен централен район;

– Продължаване на дейностите, насочени към подобряване на ВиК мрежата, с цел подобряване качеството на водата и намаляване на водозагубите; Инвестиции в пречиствателна станция за питейни води на гр. Свищов;

– Подобряване на транспортната инфраструктура чрез търсене на нови финансови възможности за осигуряване на средства за рехабилитация на уличната и републиканската пътна мрежа на територията на Община Свищов;

– Целенасочена подкрепа за осигуряване на заетост на младежи, вкл. чрез трудово консултиране, кариерно ориентиране, стажове, обучение на работното място (организиране на дуална форма на обучение) и др.;

– Реализиране на пакет от мерки, подпомагащи с приоритет младите жители на общината; създаване на по-добри условия за живот на младите хора чрез дейности за насърчаване към устойчива заетост и повишаване на предприемаческата активност;

– Експлоатация и разработване на минералните извори на територията на общината, които са с доказано добри характеристики за балнеолечение и рехабилитация. Към момента се експлоатира само един от минералните извори, намиращ се в с. Овча могила, където е изградена “Специализирана болница за рехабилитация”;

– Внедряване на мерки за енергийна ефективност в публични сгради, многофамилни жилищни сгради и еднофамилни къщи, комбинирани с внедряване на ВЕИ чрез участие на общината в мерки и дейности, осигурени от Национален план за възстановяване и устойчивост на България 2021-2027 и европейско финансиране;

– Прилагане на ефективно сътрудничество с местни и международни туроператори и агенти за привличане на туристи, развитие на туризма по р. Дунав и популяризиране на културно-историческото наследство;

– Дейности, насочени към консервация, реставрация и социализация на историческите обекти, ремонт, реконструкция и мерки за енергийна ефективност на сградите на културните институции.

В заключение, кметът на Свищов д-р Генчо Генчев обобщи, че независимо от пандемията от COVID-19, която буквално натисна бутон „Stop“ на социалния и икономическия живот по целия свят, последвалите я финансови катаклизми и военни конфликти на континента, облика на община Свищов през последните години видимо се променя в положителна посока. Това е резултат от целенасочената политика, водена от Общината към нейното устойчиво икономическо развитие и просперитет.

„Постигнахме много, но има още какво да се желае – подобряване на благосъстоянието на жителите на общината, повишаване на трудовата заетост, модернизиране на инфраструктурата и постигане на икономически растеж. Ще продължим да работим за да превърнем нашата община в европейска – с работещ бизнес, със съвременна инфраструктура, с чиста околна среда, запазено и съхранено културно, историческо и природно наследство, осигуряваща добър жизнен стандарт и възможности за своите жители.“, категоричен бе той.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *