Гражданите търсят областния управител основно за действия или бездействия на общини и кметства

59 жалби е разгледала през 2022 г. Комисията по предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана към Областна администрация

Общо 59 броя жалби и сигнали е разгледала през 2022 г. Комисията по предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана към Областна администрация Велико Търново. За периода Комисията е заседавала 20 пъти като към 31 декември миналата година има 6 броя неприключили преписки, работата по които продължава.

В зависимост от характера на изложените в жалбите факти и обстоятелства, Областен управител на област Велико Търново е изисквал становища от компетентните органи, организирал е междуведомствени комисии, извършвал е проверки на място чрез сформирани работни групи като своевременно е уведомявал жалбоподателите за предприетите действия и за реда за решаване на поставените проблеми.

Основно разгледаните сигнали за миналата година са били насочени срещу действията или бездействията на общините и кметствата от областта, както и такива, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и организациите, предоставящи комунални услуги. Част от жалбите засягат проблеми, свързани с некачествено извършени ремонти на улици, както и проблеми с водоснабдяването в различни населени места на областта.

В голяма част от жалбите гражданите на областта посочват следните проблеми: отглеждане на животни при несъобразени ветеринарномедицински изисквания, нарушаване на обществения ред, нерегламентирано изхвърляне на битови отпадъци, неправомерна сеч на гори, незаконен дърводобив и др.

За проблемите, посочени в жалбите и сигналите, Областен управител е изисквал извършване на проверки и даване на становища от компетентните органи – кметовете на общините от областта, директорите на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури на територията на областта, а именно – ОД МВР, Областна дирекция „Земеделие“, Областна дирекция по безопасност на храните, РИОСВ, РЗИ, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, „ВиК Йовковци“ ООД и др.

9 сигнала са с особено значим обществен интерес. Един от тях е за  нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в землището на с. Драганово и увреждане на местообитания на видове, обект на опазване в защитена зона „Река Янтра“. Сигнал с предложение за подобряване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване в общините Велико Търново, Горна  Оряховица и Павликени, също привлича вниманието. Гражданин е пуснал жалба за проблеми с уличната настилка, нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и замърсяване на чешмите в с. Първомайци.

Не липсват и сигнали относно проектиране на заведения – на кафе-аперитив „Асти“ и кафе-аперитив „Папагала“ във Велико Търново.

Жители на Златарица са подали жалба с подписка за системно нарушаване на обществения ред, заплахи и непристойно поведение на лица от с. Градец, община Котел, пребиваващи на територията на гр. Златарица. Не е пропуснато и инвестиционното намерение на „Петрургия“ ЕООД да изгради завод с инсенератор в с. Върбовка.

Два са сигналите и относно ВиК мрежите. Граждани на Велико Търново и Търново са пратили сигнал до омбудсмана за състоянието на водопроводните мрежи и водоподаването, на свой ред той е постъпил в Областна администрация. От наложения воден режим пък се оплакват от с. Българско Сливово.

Всички постъпили жалби ще постъпват в регистър, който ще бъде създаден в най-скоро време. Целта му е по-лесно да се проследява движението на преписките.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *