Общество

Покана

 

 

 

ПОКАНА

за участие в регионални събития по проект BG16M1OP002-3.006-0001-C04  „Знания за Натура 2000“,

 

част от Втора национална кампания на тема:

 „РОЛЯ И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“.

В рамките на кампанията ще се проведат 28 регионални събития, насочени  към въпроси, свързани с управлението на мрежата Натура 2000 на регионално ниво. Те ще включват следните панели: „Основни моменти в изготвянето на планове за управление на Натура 2000“; „Мерки, заложени в Националната Рамка за Приоритетни Действия за Натура 2000 (НРПД)“; „Връзка между мерките на НРПД и плановете за управление на Натура 2000“; панел за въпроси и отговори: „Питай за Натура 2000“. През м. март 2023 г. в Северен Централен район ще се проведат следните регионални събития:

06.03.2023 г. – Габрово

07.03.2023 г. –  Велико Търново

За да се включите в регионално събитие,

можете да заявите вашето участие на

тел.: 02 944 51 09, факс: 02 944 51 18

или на имейл: registrations@dicon-bg.com

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, по  проект BG16M1OP002-3.006-0001-C04 „Знания за Натура 2000“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Консорциум «Комуникации за Натура 2000» и при никакви обстоятелства не може да се приема, че неговото съдържание отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *