По над 17 дела месечно са гледали през 2022 година съдиите от Окръжния съд във Велико Търново

Ръст бележат делата по Закона за специалните разузнавателни средства, като през миналата година са били 92, а през 2021 година-67

Средната натовареност на съдия от Окръжния съд във Велико Търново през 2022 г. е била от 17,20 дела на месец спрямо общия брой дела за разглеждане, а спрямо общия брой свършени дела – 12,67 дела на месец. По този показател е налице тенденция на значително нарастване спрямо изминалите две години. Тази тенденция се дължи на ежегодно освобождаващите се щатове за съдия и липсата на успешно приключил конкурс за заемането на тези щатове за период от повече от пет години. Едва през есента на миналата година са назначени петима нови съдии след успешно приключили конкурси.
През 2022 г. в съда са стояли за разглеждане 655 първоинстанционни граждански и търговски дела, от които 394 са новообразувани. Постъплението на този тип дела се е увеличило с 39 дела спрямо предходната година. Значително намаление се отчита обаче в постъплението на търговски дела, като през 2022 г. за разглеждане е имало 261 такива дела, а през 2020 г – 397 броя.
Това стана ясно по време на годишното отчетно събрание на Великотърновския окръжен съд. Докладът бе изнесен от административния ръководител – председател на ВТОС Теодорина Димитрова пред гостите на събранието, сред които съдия Янко Янев, председател на Апелативен съд – Велико Търново, председателят на Административен съд – Велико Търново, съдия Йорданка Матева, и зам.-окръжният прокурор Цани Попов, както и председателите на районните съдилища в съдебен окръг Велико Търново и съдиите от Окръжен съд.
Според данните от изнесения доклад, през отчетната 2022 година в Окръжен съд – Велико Търново са стояли за разглеждане 2271 дела, от които 1594 граждански и 677 наказателни дела. По този показател се отчита известно намаление на общия брой дела спрямо предходната 2021 г.
Новопостъпилите дела през годината са 1655, а 606 от тях са били висящи към началото на годината. От общия брой дела, Окръжен съд – Велико Търново е разглеждал 1115 като първа инстанция, а останалите – като въззивна.
От подлежащите на разглеждане 2271 дела, през миналата година са приключени 1673 от тях, или 74%, като този процент е идентичен и в предходните две години.
„По отношение на наказателните дела, през 2022 година в Окръжен съд – Велико Търново като първа инстанция са подлежали на разглеждане 64 наказателни дела от общ характер, две административно-наказателни дела и 394 частни наказателни дела“, се посочва в доклада на съдебната инстанция.
От разглежданите НОХД, по видове престъпления, 10 са били по глава II от специалната част на НК – „Престъпления срещу личността“, от които 2 за убийство, 4 за причиняване на смърт по непредпазливост поради немарливо изпълнение на дейност или занятие, представляващи източник на повишена опасност, едно за отвличане, 4 за блудство. Делата по обвинения за престъпления срещу собствеността са били 7 от които 6 – за грабежи, 12 са били тези за стопански престъпления, а 7 за престъпления срещу финансовата, данъчната и осигурителната система. Най-голям брой дела – 24 от разглежданите са били за общоопасни престъпления, от които най-голям дял заемат тези за причиняване на телесни повреди или смърт в следствие на пътно-транспортни произшествия-общо 11 броя.


Най-сериозно изменение спрямо предходните години бележи броят на делата за производство, пренасяне, изготвяне, търговия и др. на наркотични вещества, като през 2022 г. те са били 9 броя или почти наполовина по-малко спрямо предходните две години, когато са били съответно 17 и 14.
През отчетния период в Окръжен съд – Велико Търново са разглеждани 21 дела за определяне мерки за неотклонение, 9 по Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест (ЗЕЕЗА) и 92 по Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС). През 2021 година броят им е бил съответно – 19 броя дела по мерки за неотклонение, 5 броя по ЗЕЕЗА и 67 броя по ЗСРС.
Общо 91% от всички стояли за разглеждане наказателни дела през годината са били решени в инструктивния тримесечен срок. Налице е сравнителна устойчивост в този показател, с разлика от един-два пункта за тригодишния период на отчитане.
През 2022 година са били внесени в съда 44 броя прокурорски актове. От тях 39 са обвинителни актове и 5 споразумения. Произнесени са 22 присъди, с които са осъдени общо 41 лица.
През миналата година Окръжен съд – Велико Търново не е постановил нито една оправдателна присъда по първоинстанционни наказателни дела. През 2021 г. оправдателните присъди са били три, а през 2020 г – два броя.
Заключението на предедателя Теодорина Димитрова от направения анализ е, че съдиите от Великотърновския съдебен район през 2022 година са работили при натовареност около средната за страната, при по-голяма срочност, свършили са повече дела, спрямо разгледаните и са показали професионализъм и устойчивост на стреса и натиска на общественото мнение.
Съдия Янко Янев поздрави съдиите от Окръжен съд – Велико Търново с резултатите, постигнати в условията на тежка кадрова необезпеченост и също изрази надежда, че те ще се подобрят значително след като този проблем намери своето разрешение в края на миналата година. Прокурор Цани Попов – заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура Велико Търново отбеляза, че нарасналият брой свършени наказателни дела през отчетния период при условията на необезпеченост показва един висок професионализъм от страна на съдиите от Окръжен съд – Велико Търново. Той добави, че отсъствието на оправдателни присъди и факта, че само три обвинителни акта са били върнати на Прокуратурата за изправяне на нередности показва едно много добро стиковане в работата на двата органа на съдебната власт. Висока оценка за своята работа получиха съдиите и от съдия Йорданка Матева – председател на Административен съд – Велико Търново.

Веселина АНГЕЛОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *