Приложение Полски Тръмбеш

Отвори фронт офис по проект за укрепване на общинския капацитет

Фронт офис по проект „Укрепване на общинския капацитет в община Полски Тръмбеш“ отвори врати на първия етаж в сградата на Общината. Проектът се реализира от 1 април 2023 г. по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, финансирана от Европейски съюз чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Общата стойност на проекта е 62 512,00 лв., период на изпълнение: 15 месеца, считано от 01.04.2023 г. Основната цел на проекта е да подкрепи реформата в системата на социалните услуги и улесняването на прехода към нови механизми чрез развитие и укрепване на
общинския капацитет. Предоставянето на интегрирана подкрепа на местната администрация в изпълнението на правомощията й по Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания и по Закона за личната помощ ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението на територията на общината.
В създадения фронт офис работят двама сътрудници социални дейности, които изпълняват задълженията и отговорностите на Община Полски Тръмбеш по информиране, консултиране и насочване, съгласно Закона за лична помощ, Закона за
хората с увреждания и Закона за социалните услуги в частта, свързана с насочване за ползване на социални услуги. Всички, които желаят, могат да посетят фронт офиса и да
получат информация за предоставяните социални услуги, за реда и възможностите за предоставяне на социални услуги.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *