Общество

Уточнение от РИОСВ – В. Търново: Популяризирането на палеонтоложкото находище в Пушево е силно нежелателно*

По повод статията във в. „Борба“ „Вкаменелости на милиони години могат да превърнат Пушево в световна дестинация“

Вкаменелостите край с. Пушево, общ. Велико Търново, са включени в защитена територия – природна забележителност „Дрянков хълм“, обявена със Заповед N 83/08.02.1991 г. на министъра на околната среда. Защитената територия обхваща земеделски територии общинска собственост – пасища и дерета, с обща площ 8,94 ха. Тя е обявена с цел запазване на уникално палеонтоложко находище на вкаменени останки от древни морски организми. Вкаменелостите от Пушевското находище отразяват по изключително пълен начин картината на морския животински свят преди милиони години, когато България е била дъно на море.

Със заповедта за обявяване в границите на природната забележителност са въведени редица забрани: – строителство на сгради и пътища, разкриване на кариери; събиране на вкаменелости, когато това не е свързано с проучвателна дейност; залесителни мероприятия; мелиоративни мероприятия.

Палеонтоложки проучвания, експедиции и студентски практики могат да се извършват само със съгласие на МОСВ и на собственика. Нарушаването на забраните представлява административно нарушение и е наказуемо с глоба до 5000 лв. за физически лица и с имуществена санкция до 10 000 лв. за юридически лица по смисъла на Закона за защитените територии.

Контролът върху състоянието на защитената територия се извършва от РИОСВ – Велико Търново. Община Велико Търново като собственик на имотите осъществява нейното стопанисване, опазване и охрана съгласно разпоредбите на Закона за защитените територии и други специални закони.

Правим и допълнително уточнение по отношение на известността на село Пушево, представено като единственото място в България, където растат диви кактуси:

Кактусите край с. Пушево са вид от род „Опунция“ (Opuntia), най-вероятно обикновен кактус (опунция, Opuntia humifusa). Опунциите са инвазивни чужди видове в България и други страни в Европа – особено обикновеният кактус, който е идентифициран като един от десетте най-инвазивни чужди видове растения, представляващи най-голяма заплаха за естествените местообитания в България.

Днес видът е разпространен на много места в страната като резултат от непредпазлива човешка дейност (изхвърляне на части от стъблата при почистване на озеленителни площи), започнало през 50-60-те години на миналия век. През последните десетилетия преднамереното засаждане в природата от любители на кактусите за декоративни цели е главният път за навлизане и разпространение в естествените местообитания на много страни. Промяната в климата, засушаването и повишаването на температурите се очаква да доведат до повишаване на инвазията на вида в Европа.

Инвазията на кактусите е сериозен проблем за опазване на природата и биологичното разнообразие, особено когато това е свързано с растителност по скалисти и песъчливи местообитания. Застрашаващо кактусите навлизат в естествени местообитания, където потискат развитието на редки и ендемични видове. Видът не се пасе от животните заради бодлите си.

* Пълното изречение, използвано в становището на РИОСВ – В. Търново, е: „Популяризирането на палеонтоложкото находище в Пушево като туристически обект към настоящия момент е силно нежелателно“

Бел. ред. Авторът на цитираната статия Михаил Михалев уточнява, че вкаменелостите, използвани като илюстративен материал, са върнати по местата на тяхното намиране.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *