Приложение Полски Тръмбеш

9,5 млн. лв. е очакваният бюджет за следващите 4 г. на Местната инициативна група „Павликени – Полски Тръмбеш”

През изминалия период в общината са реализирани 24 проекта и са усвоени 3,2 млн. за бенефициенти

 

ПРОЕКТ ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД НА МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА (МИГ) „Павликени – Полски Тръмбеш” бе представен в музея в Полски Тръмбеш.

Юлиян Вълчев, Сия Шехтанова (в средата) и Петя Донова

Финансовата рамка се очаква да бъде около 9,5 млн. лв. за следващите 4 г. (2023-2027). „Надявам се тази информация, която днес ще презентираме, да бъде едно успешно начало за нашето общо бъдеще”, каза Юлиян Вълчев, изпълнителен директор на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш”. Той представи екипа от Института за управление на програми и проекти в лицето на Петя Донова и Сия Шехтанова. Двете дами разработват новата стратегия на групата, която да бъде от полза и за двете общини и да се решат проблемите, които има досега, след като участниците в представянето от Павликени и Полски Тръмбеш ги споделят на срещите. На сбирката в Полски Тръмбеш бяха и представители на читалищата от общината, които всъщност имат доста грижи, защото мярката е с малко пари, но с много документи, каза още Юлиян Вълчев. Той подчерта, че за новия период ще се направи опит за коригиране на тази несправедливост, а това, което се презентира сега, е само работен проект и може да бъде коригиран.

При огромен обществен интерес премина консултирането на проекта на новата многофондова стратегия, а в двете общини участваха над 100 души от местната общност – представители на стопански, нестопански и публичен сектор. В обсъждането се включиха бенефициенти, които вече са приключили изпълнението на проекти към МИГ „Павликени – П. Тръмбеш”, както и такива, които заявиха ясно намерението си да кандидатстват за подпомагане на своите идеи. Във финансовия план на новата стратегия са предвидени средства от всички програми, които ще подкрепят подхода ВОМР през програмния период, а именно:

– 5 867 400,00 лева от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони;

– 1 036 400,00 лева от програма „Развитие на човешките ресурси“;

– 977 900,00 лева от програма „Образование“;

– 123 047,00 лева от програма „Околна среда“.

– 1 564 640,00 лева от програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“.

Административният договор за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ по процедура N BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, в резултат на който ще се изготви нова СВОМР за периода 2023 – 2027 г., е подписан на 12 април 2023 г.

 

КАКВИ СА ПРОЕКТИТЕ В ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ПРЕЗ ИЗТЕКЛИЯ ПЕРИОД

24 проекта са реализирани през последния програмен период в общината по МИГ. Усвоените средства за бенефициенти само в община Полски Тръмбеш са в размер на 3 258 742,25 лв.

По проект „Рехабилитация на съществуващ парк“

в града са изградени нови алеи, зони и площадки. Зоната за пасивен отдих се намира в средата на парка. Тя представлява нова кръгла зона с обособени места за сядане и водна площ, тип „фонтанка“. Две от зоните за активен отдих са за детски площадки за деца между 0 – 3 и 3 – 12 г. и са обградени с декоративна ограда, ударопоглъщаща настилка, поставени са пейки и кошчета за смет. Третата зона за активен отдих се намира в северната част на парка и е с две площадки за игра на играта „Петанк“. Теренът за игра е изграден от пясък. По целия парк са предвидени нови пейки, кошчета за смет и осветителни тела.

По проект „Изграждане на обществени зони за отдих“

е направено благоустрояване на терени за отдих в централната част на Полски Тръмбеш. Единият терен граничи на север с болницата, на запад с улица „Отец Паисий“, а на изток и юг с централния градски площад. Вторият терен е разположен в градския парк, като от южната му страна има съществуваща детска площадка за деца от 6 до 12 г. Проектираният терен пред болницата е с обща площ 1326 кв. м, равнинен и наситен с дървесна растителност. Вторият терен е проектиран като зона за отдих – детска площадка за деца от 0 до 5 г., и е с обща площ 223 кв. м. В градинката пред болницата се извърши ремонт на съществуващите настилки с нови и се изгради нова алея, която отвежда до входа на болницата. Положи се нова настилка от вибропресовани бетонови павета, ограничена от градински бордюри. Изградено е осветление с паркови LED лампи, поставена е пергола с пейки. В зоната източно от болницата е изграден нов детски кът, покрит с настилка от гумени плочи и изградена нова алея от вибропресовани бетонови павета.

Другият проект за обществена зона за отдих обхваща изграждане на обществена зона за отдих в района на стадиона в Полски Тръмбеш. Предвижда се изграждане на нови пътеки и настилка от плочи от оформен гнайс. През тази част от имота има изграден подход към игрището на стадиона от асфалт. Той ще бъде ремонтиран. Ще бъде изградена допълнителна алея, която ще отвежда до беседка. За посетителите на зоната за отдих ще се изгради паркинг за 7 автомобила. Предвижда се изграждане на ново осветление и засаждане на 40 широколистни дървета и 215 храсти. Предвидено е парково обзавеждане – пергола с пейка, 6 пейки с облегалки и 8 кошчета за отпадъци.

Проект „Популяризиране на местните идентичности и култура в община Полски Тръмбеш“.

Проучване на културното и природното наследство и издаване на книга „Културно-туристически каталог на Община Полски Тръмбеш“ в 300 екземпляра. Книгата ще бъде двуезична – на български и английски език, със снимков материал и ще съдържа информация за всяко населено място от общината. Издаване на книга „Традиционни рецепти от Полскотръмбешкия край“ – подготовка и провеждане на Общински събор на плодородието, закупуване на 30 комплекта сгъваеми маса и пейки.

Едно от значимите събития е именно ежегодното провеждане на Събора на плодородието през септември. Събитието дава възможност за съхранение на културното наследство на Полски Тръмбеш, да се привлекат туристи, също така да се срещнат различни поколения и старите да предадат на младите опита си. Заради това по проект „Съхраняване на местната култура“ ще бъде закупено подходящо оборудване, с което чрез съвременни и иновативни подходи ще се съхрани и промотира местната култура. Ще бъде закупен дрон, видеокамера, лаптоп.

ПО 24-ТЕ ПРОЕКТА, КОИТО СА ИЗПЪЛНЕНИ, ОБЩАТА СУМА Е НАД 1,2 МЛН. ЛВ.

Пет са по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на обща стойност 428 059,84. По програма „Наука, образование и интелигентен растеж“ е изпълнен един проект на стойност 209 290,65 лв. По мярка 4.1 от „Програма за развитие на селските райони” проектите са 4 на стойност 212 307,92 лв. По мярка 6.4 от същата програма – 7 проекта на стойност 288 973,24 лв. По мярка 1 също 7 проекта на стойност 135 897,90 лв.

Н. ГЕОРГИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *