Приложение Полски Тръмбеш

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНА КОМУНИКАЦИОННА ПРОЯВА (ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА) ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ“ – ДОГОВОР BG05SFPR002-2.001-0171

На 27 февруари 2024 година от 10:00 часа в Заседателна зала на Община Полски Тръмбеш на адрес: град Полски Тръмбеш, ул. „Черно море“ N 4, етаж 2, се проведе комуникационна проява (информационна среща) по проект „Грижа в дома в Община Полски Тръмбеш“.

Проект „Грижа в дома в община Полски Тръмбеш“, договор за безвъзмездна финансова помощ N BG05SFPR002-2.001-0171-С002, се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, Приоритетна ос „Социално включване и равни възможности“, съфинансиран от Европейския съюз чрез ЕСФ +.

На информационната среща присъстваха граждани, институции ангажирани с предоставяне на социални услуги, социални асистенти и потребители на услугата.

На информационното събитие беше представена информация за хода на изпълнение на проекта, постигнатите цели и предстоящите дейности по проекта.

В рамките на проекта към 31 януари 2024 г. 129 лица с увреждания и възрастни със затруднения в обслужването от Община Полски Тръмбеш получават социална и здравна подкрепа в домашна среда. Услугата е в полза на лица с увреждания, самотно живеещи възрастни хора и такива, които не могат да се самообслужват. Ползвателите на социалните услуги могат да разчитат на психологическа помощ, съдействие при заплащане на битовите сметки, медицинско консултиране, почистване на помещения и други. Доставят се и хранителни продукти, лекарства и стоки от първа необходимост, закупени със средства на потребителите.

По проекта е назначен екип от специалисти: 31 социални асистенти, 1 координатор на услугата, 2-ма сътрудници социални дейности, 2-ма медицински работници на 2-часов работен ден и 2-ма психолози на 2-часов работен ден.

По първоначално подписания договор по проекта срокът на предоставяната услуга е 12 месеца, до 15.03.2024 г. След направено искане от Община Полски Тръмбеш с Управляващия орган по Програма „Развитие на човешките ресурси” на 14.02.2024 г. е подписано допълнително споразумение за удължаване на услугата за 3 месеца. Община Полски Тръмбеш подготвя и ново искане след изтичане на определените общо 15 месеца да поиска удължаване до максимално допустимия срок по процедурата с още 3 месеца.

Сключеният договор по проект „Грижа в дома в община Полски Тръмбеш“ е съфинансиран от Европейския съюз чрез ЕСФ +. Безвъзмездната финансова помощ е в максимален размер до 633 779,73 лева. Основната сума съгласно бюджета е за работни заплати на назначените лица; работно облекло; трудова медицина; командировки (пътни); лични предпазни средства; супервизии и обучения; медицински и канцеларски материали; консумативи и режийни.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *