Новини

Община Елена стартира разделно събиране на отпадъците

Растящото количество отпадъци, образувани от жизнената дейност на хората, производството и търговията налага предприемането на мерки за намаляване на общото количество на отпадъците и в частност на отпадъците от опаковки, повторната им употреба и увеличаването на рециклирането и оползотворяването им.

С развитието на технологиите за третиране на отпадъци става възможно ограничаването на количеството на отпадъците, предназначени за депониране и използването им като алтернативен суровинен и енергиен източник. За ефективно прилагане на технологиите за оползотворяване е необходимо отпадъците да са събрани разделно, допълнително сортирани по материали и да бъдат постигнати определени характеристики за чистота на материалите, поставени от преработвателните предприятия.

С функционирането на системата за разделно събиране в Община Елена и подобряване на нейната ефективност през следващите години, „ЕКОПАК България“ АД съвместно с „Трейд Пейпър“ ООД целят да се намали потока от смесени битови отпадъци.

Към 01.01.2019 г. системата за разделно събиране на отпадъци е изградена със стъклопластмасови сини, жълти и зелени контейнери тип „иглу“ с общ обем на разположените контейнери в точка от 4500 литра, както следва:
• сини контейнери тип „.Иглу“ с обем 1500 л;
• жълти контейнери тип „Иглу“ с обем 1500л;

• зелени контейнери тип „Иглу“ с обем 1500л.

Съгласно чл. 24 от Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки, на всеки 350 жители в гр. Елена по настоящ адрес се осигурява една трицветна точка. Към момента в града са разположени 75 контейнера в 25 точки.

Община Елена организира прилагането на подходящи мерки за недопускане на посегателства и кражби на отпадъците от съдовете за разделно събиране на отпадъци от опаковки, съгласно чл. 26, ал. 5 от НООО и като прилагащ орган за местните власти, осъществява контрол и санкционира нарушителите в изпълнение на разпоредбите, залегнали в националното законодателство и общинската нормативна уредба в сферата на управление на отпадъците от опаковки.

При доказана неефективност на определена точка с контейнери за разделно събиране, свързана с ниска събираемост на рециклируеми отпадъчни материали или с наличието в нея на преобладаващо битови отпадъци, „Екопак България“ АД ще има правото да премести съдовете на нов адрес, като за целта ще уведомява писмено отговорните служители от Община Елена.

Върху контейнерите са поставени информационни стикери, указващи вида отпадъци от опаковки, които трябва да бъдат поставяни в тях, както и безплатен „Зелен телефон“, на който гражданите могат да подават сигнали и предложения за подобряване на изградената система за разделно събиране.

Вид и брой техника за обслужване на системата за разделно събиране

 

Системата за разделно събиране се обслужва със специализирана техника с изсипващ механизъм и оборудван с хидрокран за контейнерите тип „Иглу“.
Камионите са снабдени със сменяеми табели, указващи вида отпадъци и цвета на обслужваните контейнери по установения график. Допълнително на обслужващата техника е монтирана GPS система за проследяване на маршрута за обслужване на контейнерите и контрол по спазването на установения график, като за целта ще бъде предоставен достъп на съответните служители от община Елена.

Оптимална честота на обслужване на контейнерите
На база на дългогодишния опит и наблюдение на нормата на натрупване на отпадъците в Община Елена за различните видове контейнери предлагаме следните честоти на обслужване, както следва:
• за сини контейнери – два пъти месечно;
• за жълти контейнери – два пъти месечно;
• за зелени контейнери – един път на три месеца.
С цел оптимизация, честотата на обслужване на контейнерите подлежи на промяна при препълване или незапълване на съдовете с отпадъци от опаковки.
Всички разходи по обслужването на контейнерите са за сметка на „ЕКОПАК България“ АД.
Площадка за предварително третиране на разделно събраните отпадъци
Предварителното третиране на разделно събраните отпадъци от опаковки се извършва на специална площадка за събиране, сепариране, балиране и временно съхранение на събраните отпадъци от опаковки, която е изградена на територията на град Горна Оряховица с оператор „Трейд Пейпър“ ООД.
Постъпващите за третиране отпадъци се разделят на:

Хартиени опаковки:
– Велпапе;
– Картони.
Пластмасови опаковки:
– ПЕТ;
– Полиетилен (високо и ниско налягане);
– Полипропилен.
Стъклени опаковки;
Метални опаковки:
– Алуминиеви;
– Стоманени.
Други отпадъци:
– Смесени хартии;

– Други пластмаси.

Съхраняването на балираните хартиени и пластмасови отпадъци се извършва в закрити складове при спазване на нормативните изисквания.
След извършване на процесите по сортиране и балиране, материалите се транспорират до рециклиращи заводи, предварително упоменати в договора. Стъклените отпадъци от опаковки се транспортират до инсталацията за сортиране на стъкло собственост на „Екопак България“ АД в с. Равно поле, София област с максимален годишен капацитет 50,000 тона.
Битовите отпадъци, получени след третирането се депонират на регионалното депо за неопасни отпадъци – Велико Търново, като разходите, свързани с депонирането им са за сметка на Община Елена, а за транспортирането им – за сметка на „Екопак България“ АД. За целта Община Елена уведомява писменно „Екопак България“ АД.
Основното ни послание е да опазваме градовете и улиците си чисти, като мотивираме потребителите да разделят още от дома си отпадъците от опаковки. Да обясним и внушим, че отговорност и задължение за това е на всеки гражданин.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *