ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

 

„Подем” ЕООД гр. Полски Тръмбеш обявява на заинтересованите лица, чe на 11.11.2020 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Полски Тръмбеш, находяща се на втория етаж в сградата на Община Полски Тръмбеш, ще се проведе публичен търг с явно наддаване за

Наименование: Преса механична
Модел: PKnT 315
Заводски номер: 47448
Инвентарен номер: 449
Страна на произход: ГДР
Дата на придобиване: 1987 г.
Състояние: работеща

определяне на купувач на движимо имущество, собственост на търговско дружество „ПОДЕМ“ ЕООД гр. Полски Тръмбеш, със 100% общинско участие в капитала на дружеството, а именно: Преса, механична, 315 т. При липса на кандидати на първоначалния публичен търг да се проведе повторен на 25.11.2020 г. от 11:00 часа при същите тръжни условия.

Началната тръжна цена за продажба на Преса, механична, 315 т, е в размер на 39 626,00 лева (тридесет и девет хиляди шестстотин двадесет и шест лева) с включен ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 10 000,00 (десет хиляди) лева. До участие в търга се допускат физически лица, както и физически и юридически лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон. Тръжната документация се закупува на касата на дружеството на адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул. „Тунджа” N 10, след заплащане на 18,00 (осемнадесет) лева с включен ДДС, всеки работен ден от датата на обявата до 14:30 часа в деня, предхождащ датата на търга или евентуалния повторен търг. Документи за участие да се приемат в деловодството на „Подем” ЕООД на адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул. „Тунджа” N 10, до 16:30 часа в деня, предхождащ датата на търга или евентуалния повторен търг.

 

Тел. за контакт 0885 132 522 – Таня Иванова, управител на „Подем” ЕООД.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.