Водещи новиниПриложение Полски Тръмбеш

Рекорден бюджет от 18 млн. лв. за 2021 г., драстично по-голям от предишни години

Кметът Георги Чакъров: „Ръстът се дължи на икономии, неплатени сметки нямаме, а данъците остават същите”

 

ПРЕЗ 2021 Г. ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЩЕ РАЗПОЛАГА С БЮДЖЕТ ОТ 18 МЛН. ЛВ. И ТОВА Е РЕКОРД. Първоначалният бюджет е в размер на 15 200 000 лева. Това са средствата за издръжка на всички мероприятия, дейности и предприятия в общината. В този бюджет не влизат средствата по проекти, свързани с финансиране по оперативни програми. Към този първоначален бюджет се прибавят и проектите от сметки за средства от ЕС, които се изпълняват в момента в общината, в размер на 2 757 000 лв. Така общият първоначален бюджет на общината става над 18 милиона. За сравнение – първоначалният бюджет за 2020 г. бе в размер на 12 215 000 лева, а за 2019 г. – в размер на 10 900 000 лева.

„Ръстът се дължи на икономии, неплатени сметки нямаме, а данъците си остават същите. Това се дължи и на изпълнение на местните приходи в частта за управление на общинската собственост, а не на продажби. Освен това за пръв път в края на миналата година нашата община получи от държавата 1,6 млн. лв. с постановление на Министерския съвет, което не се беше случвало”, коментира кметът на община Полски Тръмбеш Георги Чакъров.

 

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 4,4 МИЛИОНА

 

Инвестиционната програма по бюджет 2021 е в размер на 4 440 650 лева. Обектите са финансирани със средства от предоставена целева субсидия за капиталови разходи – 624 000 лв., преходен остатък от целева субсидия – 6618 лв., и предоставените 1 606 000 лв. от държавата. Те ще бъдат похарчени за ремонти на три улици, сред които и главната градска улица „Търговска”, която от доста време насам променя облика си изцяло с местни средства. В инвестиционната програма влизат още преходен остатък от трансфер за зимно поддържане и снегопочистване – 90 000 лв., приходи от приватизация – 132 858 лв., собствени приходи – 13 558 лв., 7200 лева от дарения, 1,9 млн. лв. от ЕС.

През 2021 г. продължава изпълняването на няколко европроекта. По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси “ парите са 446 923 лв., разпределени по 9 проекта.

Сред тях са „Приеми ме 2015“ за 26 206 лв., „Обучения и заетост“ – 10 612 лв., „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Полски Тръмбеш“, компонент 3 – 27 930 лв., „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Полски Тръмбеш“, компонент 4 – 34 980 лв., „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ – 23 174 лв., „Социални иновации за активно социално включване в община Полски Тръмбеш“ – 65 215 лв., „Поддържане на зелените системи на територията на община Полски Тръмбеш“ – 41 641 лв., „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“ – 216 985 лв. Този проект е в изпълнение на общинския план за интеграционните политики и е свързан с главните стратегически цели на държавните политики по отношение на маргинализираните групи – подобряване на жизнения стандарт чрез включването им в пазара на труда, мерки, повишаващи здравната култура, приобщаващо образование, преодоляване на изолацията им чрез активно социално поведение и проява на толерантност от страна на гражданското общество. Част от дейностите се изпълняват по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

По оперативна „Наука и образование за интелигентен растеж“ ще се харчат 168 395 лв., разпределени по 4 проекта. „Подкрепа за успех“ – 35 315 лв. Изпълнява се от ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Раданово, и ОУ „Васил Левски” – с. Петко Каравелово, и включва дейности по допълнителното обучение по български език, финансирано от държавния бюджет, за работа с ученици от уязвими групи.

„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ – 10 824 лв. Изпълнява се от ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Раданово, ДГ „Първи юни” – с. Раданово, и ДГ „Незабравка” – с. Петко Каравелово. Проектът цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“ – 119 856 лв. – допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е майчин, осигуряване на психологическа подкрепа за учениците в СУ „Цанко Церковски“, насърчаване участието на родителите във възпитателния процес, работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието, преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност.

„Рекултивация на депо за битови отпадъци на община Полски Тръмбеш” за 1 818 870 лв. е проект по оперативна програма „Околна среда”. Инвестициите, предмет на проекта, са насочени към рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на община Полски Тръмбеш. Общата рекултивирана площ ще е в размер 24,6 дка. Основната дейност, свързана с техническата рекултивация на депото, ще бъде съпътствана от дейност по биологична рекултивация на депото.

По „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица“ има проект „Осигуряване на топъл обяд в община П. Тръмбеш“ за 24 057 лв. Проект „Управление на риска и защита от наводнения в трансграничните региони Калараш и Полски Тръмбеш“ са отпуснати 216 758 лв. и включва дейности по изграждане на система за ранно предупреждение и управление на водите и риска от наводнения на територията на община Полски Тръмбеш.

„БЮДЖЕТЪТ Е ръководство за оперативно управление и средство за комуникация между страните в бюджетния процес. С постигането на баланс между приходите и разходите сме обвързали целите и приоритетите за развитие на общината с финансовите ресурси, като е търсено максимално доближаване до нуждите и потребностите на гражданите от общината. Подготвеният проект за бюджет 2021г. е разработен при спазване на приетите и утвърдени нормативи по отношение на данъчно-осигурителната наредба, изискванията и параметрите, заложени в закона за държавния бюджет на Република България за 2021г.”, казва още кметът Георги Чакъров.

One thought on “Рекорден бюджет от 18 млн. лв. за 2021 г., драстично по-голям от предишни години

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *